Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

 

 Επιστήμες της Αγωγής: 

Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις

σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα

 

 

«Κάνε άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά…»

Ελύτης

 

Μαθήματα του μεταπτυχιακού

Κ6Υ - Εθνογραφικές εφαρμογές στις τυπικέ…

Το μάθημα περιλαμβάνει καταρχάς την αποσαφήνιση της έννοιας «Εθνογραφία» και την ιστορική της εξέλιξη. Ο βασικός στόχος αυτής της θεωρητικής προσέγγισης είναι να...

Περισσότερα

A2Y - Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις…

Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις της ανάπτυξης και της μάθησης Σε αντίθεση με τις κλασικές θεωρίες γνωστικής ανάπτυξης οι οποίες εστίαζαν, ως επί το πλείστον, σε εσωτερικές...

Περισσότερα

K2 - Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσε…

Ενότητα: Άτυπες μορφές αξιολόγησης και αναστοχασμός μέσα από το μοντέλο Lesson Study στην κοινωνικοπολιτισμική εμψύχωση Στην ενότητα θα παρουσιαστούν οι επιστημονικές θεωρίες στη βάση...

Περισσότερα

B5E - Μέσα επικοινωνίας σε πολυπολιτισμι…

ΜΜΕ σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Στόχος του μαθήματος είναι να αναδειχθεί ο ρόλος, η σημασία αλλά και η αξιοποίηση των ΜΜΕ σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Στα...

Περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΠΗ) του ΔΠΘ

για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις κατευθύνσεις:

Α. Άτυπες, μη τυπικές και τυπικές μορφές εκπαίδευσης  &

Β. Εκπαίδευση στη διαπολιτισμική ετοιμότητα

Μπορείτε να κατεβάσετε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ εδώ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΠΗ) του ΔΠΘ

για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις κατευθύνσεις:

Α. Άτυπες, μη τυπικές και τυπικές μορφές εκπαίδευσης  &

Β. Εκπαίδευση στη διαπολιτισμική ετοιμότητα

Μπορείτε να κατεβάσετε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ εδώ

Α. Εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών και διαδικασία επιλογής

Άρθρο 1

Κατανομή των θέσεων Μεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ)

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ανά έτος, που προβλέπεται στο άρθρο 7 της εγκριτικής Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ), είναι κατ’ ανώτατο όριο είκοσι οκτώ (28) και κατανέμεταικατά το δυνατόν ισότιμα στις δύο παρακάτω κατευθύνσεις ειδίκευσης:

A. Κατεύθυνση: Άτυπες, μη τυπικές και τυπικές μορφές εκπαίδευσης και

B. Κατεύθυνση: Εκπαίδευση στη διαπολιτισμική ετοιμότητα

Άρθρο 2

Προκήρυξη των θέσεων ΜΦ

Η Προκήρυξη των θέσεων ΜΦ για το ΜΔΕ του ΠΜΣ «Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα» δημοσιεύεται στον τύπο, στην ιστοσελίδα του ΤΕΕΠΗ του ΔΠΘ και σε σχετικούς δικτυακούς τόπους έως τον μήνα Μάιο κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Άρθρο 3

Κριτήρια επιλογής των ΜΦ

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί σύμφωνα με το άρθρο 4 της YA:

 • Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών, Δημοτικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Τμημάτων Ψυχολογίας, Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμημάτων Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Διοίκησης, Τμημάτων Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Τμημάτων Μουσικών και Θεατρικών Σπουδών, Τμημάτων Φιλολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Ιστορίας, Εθνολογίας, Εθνογραφίας και Καλών Τεχνών, Τμημάτων Περιβάλλοντος και Θετικών Επιστημών (Μαθηματικών, Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων και Πληροφορικής) της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και
 • Πτυχιούχοι συναφούς γνωστικού αντικειμένου Τμημάτων ΤΕΙ ή αντίστοιχων με αυτά αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι ΜΦ υποβάλλουν έως την ορισμένη, από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ), ημερομηνία κατάθεσης τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στην οποία προσδιορίζεται για ποια από τις δύο κατευθύνσεις ενδιαφέρεται ο υποψήφιος.
 2. Βιογραφικό Σημείωμα για την ακαδημαϊκή πορεία του υποψηφίου.
 3. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών από την οποία να προκύπτει βαθμός πτυχίου η διπλώματος όχι μικρότερος του έξι και μισό (6,5).
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου/ων ή Διπλώματος/ων ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).
 5. Επικυρωμένο πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, αν υπάρχει (Αγγλικής ή Γαλλικής) ή και της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς.
 6. Αντίγραφα τυχόν ερευνητικών εργασιών.
 7. Επικυρωμένα αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Οι υποψηφιότητες εξετάζονται καταρχήν από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης ως προς το αν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις που ορίζει η εγκριτική ΥΑ για τις κατηγορίες πτυχιούχων (άρθρο 4).

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις προκειμένου να εισαχθούν στο ΠΜΣ υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις και προσωπική συνέντευξη που διενεργούνται το μήνα Σεπτέμβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Στις γραπτές εξετάσεις διαγωνίζονται σε δύο εισαγωγικά μαθήματα: «Σύγχρονες τάσεις παιδαγωγικής» και «Διαπολιτισμική εκπαίδευση».

Επιπλέον, όσοι από τους υποψήφιους δεν διαθέτουν κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου C1 (Γ1) ή συναφές με αυτό πτυχίο ΑΕΙ από αγγλόφωνη ή γαλλόφωνη χώρα του εξωτερικού από το οποίο προκύπτει η πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας, υποβάλλονται σε εξετάσεις στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα (οι ημεδαποί) ή στην ελληνική (οι αλλοδαποί).

Άρθρο 4

Τρόπος επιλογής των ΜΦ

Την αξιολόγηση των υποψηφίων στα εισαγωγικά μαθήματα διενεργούν δύο μέλη ΔΕΠ που ορίζονται από την ΓΣΕΣ ως εξεταστές, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο και το επιστημονικό έργο είναι συναφές με τα προαναφερόμενα μαθήματα.

Η βαθμολογία των γραπτών δοκιμίων γίνεται σε κλίμακα 0-10 και προκύπτει ως ΜΟ των βαθμών των δύο εξεταστών.

Η προσωπική συνέντευξη διενεργείται από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης. Ο τόπος και ο χρόνος της συνέντευξης γνωστοποιείται στους υποψηφίους ΜΦ με σχετική ανακοίνωση της γραμματείας του ΠΜΣ η οποία και αναρτάται στον σχετικό πίνακα ανακοινώσεων και στη σχετική ιστοσελίδα του ΤΕΕΠΗ.

Η βαθμολογία στην προσωπική συνέντευξη έχει ως βάση την κλίμακα 0-10.

Η τελική επιλογή των υποψηφίων από την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης γίνεται με συνεκτίμηση:

 • των τυπικών προσόντων (βαθμός πτυχίου Σ=10%),
 • των στοιχείων που προκύπτουν από τον φάκελο του υποψηφίου (εργασίες, σχετική προϋπηρεσία, βαθμοί σχετικών με το ΠΜΣ μαθημάτων από αναλυτική βαθμολογία κλπ.). Σ=15%,
 • των αποτελεσμάτων στις εισαγωγικές εξετάσεις (Σ=50%),
 • και της αξιολόγησης των υποψηφίων κατά την προσωπική συνέντευξη (Σ=25%).

Η αποδοχή των νέων ΜΦ για κάθε μία από τις δύο κατευθύνσεις του ΠΜΣ εγκρίνεται μετά από συζήτηση στην ΓΣΕΣ.

Κατά τη συζήτηση η ΓΣΕΣ ενδέχεται, να ορίσει ως απαιτούμενο για τη συμμετοχή ενός επιτυχόντος ΜΦ στο ΠΜΣ την επιτυχή παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων από το προπτυχιακό πρόγραμμα του ΤΕΕΠΗ.

Ο κατάλογος των επιτυχόντων ΜΦ ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΕΠΗ.

Β. Ακαδημαϊκές υποχρεώσεις των ΜΦ

Άρθρο 5

Εγγραφές στο ΠΜΣ

Οι επιτυχόντες νέοι ΜΦ εγγράφονται στο ΠΜΣ στο χρονικό διάστημα που ανακοινώνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος από τη Γραμματεία. Στην αίτησή τους δηλώνουν την κατεύθυνση καθώς και τα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του ΤΕΕΠΗ που έχουν την υποχρέωση να παρακολουθήσουν, στην περίπτωση που κατά την εισαγωγή τους έχει κριθεί ότι απαιτείται κάτι τέτοιο.

Άρθρο 6

Δίδακτρα και Υποτροφίες- Διαχείριση του 25% για λειτουργικές δαπάνες

1) Οι ΜΦ υποχρεούνται να καταβάλουν τα δίδακτρα εντός δύο (2) εβδομάδων από την έναρξη των μαθημάτων του κάθε εξαμήνου εκτός από το πρώτο εξάμηνο σπουδών που αυτά πρέπει να καταβληθούν μια εβδομάδα πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΔΠΘ ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διαχείρισή τους (σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Ν. 3685/08).

2) Μετά από απόφαση της ΓΣΕΣ υποτροφίες μπορεί να παρέχονται σε φοιτητές. Το ύψος των υποτροφιών καθώς και οι υποχρεώσεις των υποτρόφων ΜΦ καθορίζονται από τη ΓΣΕΣ.

3) Οι λειτουργικές δαπάνες που αφορούν στο 25%, θα αφορούν σε κάθε δαπάνη επιλέξιμη κατά τον κανονισμό του ΠΜΣ και τους κανονισμούς του ΕΛΚΕ, εξαιρουμένων των αμοιβών-αποζημιώσεων του διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού και θα είναι:

 • - Συντήρηση και ανανέωση υλικοτεχνικής υποδομής, αναβάθμιση αιθουσών διδασκαλίας, αιθουσών συνεδριάσεων και εργαστηρίων του ΠΜΣ και του Τμήματος.
 • - Καταβολή συνδρομών σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά (journals) και βάσεις δεδομένων (databases) καθώς και προμήθεια επιστημονικών βιβλίων των γνωστικών αντικειμένων του ΠΜΣ και του Τμήματος.
 • - Προμήθεια, συντήρηση και ανανέωση εξοπλισμού για εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες συνεδριάσεων και εργαστηρίων του ΠΜΣ και του Τμήματος.
 • - Προμήθεια και συντήρηση λογισμικού και αγορά τεχνογνωσίας (λ.χ. casestudies, τυποποιημένα διεθνώς tests) του ΠΜΣ και του Τμήματος.
 • - Έξοδα διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων, συμποσίων και ημερίδων με κύριο διοργανωτή το ΠΜΣ του Ιδρύματος.

Άρθρο 7

Σύνθεση του Διπλώματος

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει Μαθήματα (Μ), Διαλέξεις, Σεμινάρια Βιωματικά εργαστήρια (ΔΣΒ) Μεταπτυχιακή Πρακτική Άσκηση (ΜΠΑ) και Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ).

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται εκατόν είκοσι (120) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS), οι οποίες αναλύονται ως εξής:

 1. Οι 60 ΠΜ προέρχονται από την παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση στα 9 μαθήματα (4 κορμού και 5 κατεύθυνσης).
 2. Οι 30 ΠΜ προέρχονται από: α. την παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση σε Διαλέξεις (ΔΣΒ1), Σεμινάρια και Βιωματικά Εργαστήρια (ΔΣΒ2) της ΜΠΑ και β. το σχεδιασμό, την προετοιμασία και επιτυχή υλοποίηση της Μεταπτυχιακής Πρακτικής Άσκησης.
 3. Οι 30 ΠΜ προέρχονται από την εκπόνηση και επιτυχή αξιολόγηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Άρθρο 8

Χρονική διάρκεια σπουδών και ωρολόγιο πρόγραμμα

Η χρονική διάρκεια των σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών (σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΥΑ), μη συμπεριλαμβανομένης της περιόδου παρακολούθησης των πρόσθετων μαθημάτων.

Η φοίτηση στο πρόγραμμα θεωρείται ότι λήγει με την ολοκλήρωση της συγγραφής και της δημόσιας παρουσίασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο ΠΜΣ είναι επτά (7) ακαδημαϊκά εξάμηνα, μη συμπεριλαμβανομένης της περιόδου παρακολούθησης των πρόσθετων μαθημάτων. Μετά την πάροδο των επτά εξαμήνων ο φοιτητής που δεν έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του διαγράφεται αυτομάτως.

Παράταση των προθεσμιών αυτών γενικώς δεν επιτρέπεται.

Τα μαθήματα, σεμινάρια και λοιπά στοιχεία του προγράμματος κατανέμονται στα εξάμηνα όπως αναφέρεται στο Άρθρο 6 της ΥΑ. Παρέκκλιση επιτρέπεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της ΓΣΕΣ.

Στην αρχή κάθε εξαμήνου καταρτίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα του εξαμήνου. Τα μαθήματα και σεμινάρια πραγματοποιούνται κατά τις απογευματινές ώρες και δύνανται να πραγματοποιηθούν και Σαββατοκύριακα ή αργίες.

Άρθρο 9

Παρακολούθηση Μαθημάτων, Διαλέξεων, Σεμιναρίων, Βιωματικών Εργαστηρίων και Δράσεων Πεδίου

Η απόκτηση του ΜΔΕ προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών η οποία προκύπτει σύμφωνα με την εγκριτική ΥΑ (άρθρο 6):

 • από την παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση συνολικά στα μαθήματα των εξαμήνων:

1ο Εξάμηνο: 4 μαθήματα κορμού, δηλαδή, 3 υποχρεωτικά (Κ1Υ, Κ2Υ, Κ3Υ) και ένα (1) από τα 2 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (ΚΕ4, ΚΕ5)

2ο Εξάμηνο: στα 5 μαθήματα κατεύθυνσης (Α1Υ, Α2Υ, Κ6Υ ή Β1Υ, Β2Υ, Κ6Υ) καθώς και δύο 2 από τα τρία 3 προσφερόμενα μαθήματα κάθε κατεύθυνσης /Α ή Β/),

 • από τη βαθμολογία στην Μεταπτυχιακή Πρακτική Άσκηση, και
 • από τη βαθμολογία της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Οι υποχρεώσεις για παρακολούθηση και εξετάσεις σε Μαθήματα και την Μεταπτυχιακή Πρακτική Άσκηση έχουν ως ακολούθως:

Όλοι οι ΜΦ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να αξιολογηθούν επιτυχώς στα ακόλουθα κατά εξάμηνο σπουδών μαθήματα, διαλέξεις, σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια και τις δράσεις πεδίου:

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

K1. Εθνοπολιτισμικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση

K2. Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις της κοινωνικο-πολιτισμικής εμψύχωσης

K3. Εκπαιδευτική έρευνα: μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης δεδομένων

KΕ4. Δια βίου μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων

KΕ5. Εκπαιδευτικές γλώσσες προγραμματισμού, ψηφιακές ιστορίες και πολυμεσικές εφαρμογές

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α Κατεύθυνση: «Άτυπες, μη τυπικές και τυπικές μορφές εκπαίδευσης», στα ακόλουθα μαθήματα κατεύθυνσης, τα εργαστήρια και τις δράσεις πεδίου:

Α1.Y. Καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης

Α2.Y. Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις της ανάπτυξης και της μάθησης

Δύο (2)μαθήματα επιλογής από τα παρακάτω τρία (3)προσφερόμενα :

Α3E. Ειδικά θέματα και εφαρμογές

Α4E. Ειδικά θέματα και εφαρμογές

Α5E. Ειδικά θέματα και εφαρμογές

Ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα κορμού:

Κ6Υ. Εθνογραφικές εφαρμογές στις τυπικές και τις άτυπες μορφές εκπαίδευσης

Β Κατεύθυνση: «Εκπαίδευση στην διαπολιτισμική ετοιμότητα» στα ακόλουθα μαθήματα κατεύθυνσης, τα εργαστήρια και τις δράσεις πεδίου:

Β1Υ. Μελέτη της ετερότητας-Διαπολιτισμική ετοιμότητα

Β2Υ. Διδασκαλία της ελληνικής σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

Δύο (2)μαθήματα επιλογής από τα παρακάτω τρία (3)προσφερόμενα :

Β3Ε. Εκπαίδευση μειονοτήτων και μεταναστών

Β4Ε.Αφηγήσεις της διαφορετικότητας : κείμενα και ιδεολογίες    

Β5Ε. Μέσα επικοινωνίας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα                            

Ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα κορμού:

Κ6.Υ. Εθνογραφικές εφαρμογές στις τυπικές και τις άτυπες μορφές εκπαίδευσης

Στα παραπάνω μαθήματα (κορμού ή κατεύθυνσης) η παρουσία των ΜΦ είναι υποχρεωτική. Επιτρέπονται μέχρι δύο (2) απουσίες (μία δικαιολογημένη και μία αδικαιολόγητη) σε κάθε μάθημα. Στην περίπτωση που ο αριθμός απουσιών είναι μεγαλύτερος των δύο (2) και οι λόγοι απουσίας είναι σοβαροί (εξαιρουμένων των επαγγελματικών υποχρεώσεων), τότε μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου ΜΦ η περίπτωση εξετάζεται από την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ, η οποία εγκρίνει ή όχι το αίτημα και εισηγείται στη ΓΣΕΣ για την τελική έγκριση.

Στις περιπτώσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ ΜΦ για τους οποίους – σύμφωνα με την απόφαση της ΓΣΕΣ – απαιτείται η παρακολούθηση προπτυχιακών μαθημάτων, αυτοί οι ΜΦ οφείλουν να τα παρακολουθήσουν πριν ή κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων λειτουργίας του ΠΜΣ. Οι όροι παρακολούθησης και εξέτασης στα προπτυχιακά μαθήματα είναι όμοιοι με τα ισχύοντα για τους προπτυχιακούς φοιτητές.

Άρθρο 10

Αξιολόγηση Μαθημάτων, Βιωματικών Εργαστηρίων και Δράσεων Πεδίου

Κάθε μάθημα διδάσκεται από έναν ή περισσότερους διδάσκοντες. Σε κάθε μάθημα ορίζεται από την ΓΣΕΣ ένας διδάσκων ως υπεύθυνος/συντονιστής του μαθήματος.

Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται με γραπτή ή προφορική εξέταση, εργασία, παρουσίαση, αναφορά (report) ή συνδυασμό των παραπάνω. Η ακριβής μορφή της αξιολόγησης καθορίζεται από τον ή τους διδάσκοντες σε σχέση και με τη φύση του κάθε μαθήματος.  

Οι όροι αξιολόγησης σε κάθε μάθημα γνωστοποιούνται κατά την έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος από το μέλος ΔΕΠ, υπευθύνου/συντονιστή του μαθήματος.

Η βαθμολογία αντιστοιχεί στην κλίμακα 0-10 και προκύπτει από τον ΜΟ των βαθμών των δοκιμασιών που έχουν ανακοινώσει οι διδάσκοντες στην αρχή κάθε εξαμήνου ή από τον λόγο των συντελεστών βαρύτητας κάθε διδακτικής ενότητας του μαθήματος προς το δέκα (10) της βαθμολογικής κλίμακας.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθημάτων κοινοποιούνται με ευθύνη του υπεύθυνου/συντονιστή του μαθήματος στους ΜΦ δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την ημερομηνία εξέτασης ή στην περίπτωση που η αξιολόγηση γίνεται βάσει εργασιών, είκοσι (20) ημέρες μετά την ημερομηνία παράδοσης των εργασιών.

Σε περίπτωση αποτυχίας στην συνολική εξέταση ενός μαθήματος (βαθμός κάτω από τη βάση) δίνεται στους φοιτητές η δυνατότητα μιας (1) επαναληπτικής εξέτασης. Σε περίπτωση και νέας αποτυχίας ο ΜΦ υποχρεούται να παρακολουθήσει για μία επιπλέον φορά το μάθημα και να αξιολογηθεί επιτυχώς.

Δεν επιτρέπεται η επαναληπτική εξέταση προκειμένου ο φοιτητής να βελτιώσει τη βαθμολογία του.

Για τα μαθήματα στα οποία η αξιολόγηση γίνεται με ασκήσεις ή/και τελική γραπτή εξέταση ισχύουν τα παρακάτω:

 1. Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου εξετάζονται τον Φεβρουάριο (1η εξεταστική) και τον Σεπτέμβριο (2η εξεταστική).
 2. Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου εξετάζονται τον Ιούνιο (1η εξεταστική) και τον Σεπτέμβριο (2η εξεταστική).

Για τα μαθήματα στα οποία προβλέπεται κατάθεση εργασίας ισχύουν τα εξής:

 1. Για μάθημα του χειμερινού εξαμήνου, το θέμα της εργασίας δίνεται από τον διδάσκοντα τέλη Ιανουαρίου και η παράδοση της εργασίας γίνεται από τον φοιτητή έως 31 Μαρτίου (1η εξεταστική).
 2. Για τη 2η εξεταστική, το θέμα δίνεται από τον διδάσκοντα τον Ιούνιο και η παράδοση της εργασίας γίνεται έως τις 10 Σεπτεμβρίου.

Για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου, το θέμα της εργασίας δίνεται από τον διδάσκοντα τον Ιούνιο και η παράδοση γίνεται από τον φοιτητή έως τις 10 Σεπτεμβρίου (1η εξεταστική). Για τη 2η εξεταστική, το θέμα δίνεται από τον διδάσκοντα τον Ιανουάριο και η παράδοση της εργασίας γίνεται έως τις 31 Μαρτίου.

Μετά το πέρας της εξεταστικής οι ασκήσεις, τα γραπτά δοκίμια και κάθε άλλο τεκμήριο εξέτασης παραδίδονται από τον διδάσκοντα για φύλαξη στη Γραμματεία.

Άρθρο 11

Μεταπτυχιακή Πρακτική Άσκηση (ΜΠΑ)

Την ΜΠΑ συντονίζει ο υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης από κοινού με τους υπευθύνους των κατευθύνσεων και τους επόπτες, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από το ΤΕΕΠΗ του ΔΠΘ.

Η ΜΠΑ υλοποιείται σε ποικίλους χώρους και φορείς, ιδιωτικούς και δημόσιους όπως :

 • Δημόσια και ιδιωτικά σχολεία και νηπιαγωγεία.
 • Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
 • Παιδιατρικές Κλινικές.
 • Οικογένειες με παιδιά σε ειδική συνθήκη ανάρρωσης (Homeschooling).
 • Μουσεία.
 • Δήμοι (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, Κέντρα Ανοιχτής ΠροστασίαςΗλικιωμένων, Εργαστήρια εικαστικών, Βιβλιοθήκες, Εκπαιδευτικά Πάρκα κ.λπ.)
 • Κατασκηνώσεις.
 • Μη κερδοσκοπικοίοργανισμοί (Βιβλιοθήκες, Χωριά SOS, Παιγνιοθήκες κλπ.).
 • Θεσμικοί και μη θεσμικοί χώροι εκπαίδευσης μεταναστών.
 • Φυλακές ανηλίκων, Γυναικείες φυλακές.
 • Μη κυβερνητικές οργανώσεις (Γιατροί χωρίς σύνορα, κλπ.)
 • Μ.Μ.Ε.(τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια, κλπ.)
 • Σύλλογοι (αθλητικοί, πολιτιστικοί, κλπ.)
 • Φορείς και δομές των οποίων η λειτουργία έχει σκοπό τη φιλοξενία ή και την εκπαίδευση ανηλίκων και ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ, Ορφανοτροφεία, κλπ.).

Προϋπόθεση για να συμμετέχει ο ΜΦ στην ΜΠΑ είναι να μην οφείλει κανένα μάθημα του ΠΜΣ μετά και από την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου που προηγείται της ΜΠΑ.

Η ΜΠΑ αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες εκφράζουν στο σύνολό τους τη βαρύτητα των υποχρεώσεων του φοιτητή για την ολοκλήρωση κάθε μέρους που την απαρτίζει σε συνάρτηση με τη χρονική διάρθρωσή της, όπως αναλύεται στη συνέχεια.

Ο ΜΦ για να συγκεντρώσει τις παραπάνω μονάδες θα πρέπει να ολοκληρώσει το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης με επιτυχία. Η μη επιτυχής ολοκλήρωση συνεπάγεται την υποχρέωση του φοιτητή να επαναλάβει την Μεταπτυχιακή Πρακτική Άσκηση ή μέρος αυτής. Για την βαθμολογία της ΜΠΑ ισχύει η ίδια κλίμακα με την οποία αξιολογούνται οι ΜΦ στα μαθήματα του ΠΜΣ (0-10). Ως ανεπιτυχής θεωρείται η αξιολόγηση του ΜΦ από τον επόπτη του με βαθμό μικρότερο της βάσης (5).

Η κατανομή των φοιτητών στους χώρους πρακτικής άσκησης και η κατανομή τους στους επόπτες γίνεται από τον υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης σε συνεργασία με τους επόπτες και με τους υπευθύνους των κατευθύνσεων.

Μετά τον προσδιορισμό του χώρου πρακτικής άσκησης του ΜΦ, ο επόπτης πραγματοποιεί την πρώτη επαφή με τον υπεύθυνο του φορέα στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση, προκειμένου να συνεννοηθεί για το γενικότερο πλαίσιο υλοποίησης της πρακτικής.

Στη συνέχεια, ο επόπτης συντάσσει έγγραφο προς τον συγκεκριμένο φορέα στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία του φοιτητή, οι ημερομηνίες και το χρονικό εύρος της πρακτικής άσκησης, το αντικείμενο εργασίας του φοιτητή (τι θα κάνει και με ποιο τρόπο), καθώς και οι διευθύνσεις (σταθερό τηλέφωνο, κινητό και ηλεκτρονική διεύθυνση) του επόπτη και του φοιτητή για ενδεχόμενες επικοινωνίες. Αντίγραφο του εγγράφου αυτού καθώς και τυχόν απάντησης του φορέα και όποια άλλη αλληλογραφία κατατίθεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ και ενσωματώνεται στον φάκελο του φοιτητή.

Η διάθρωση των δράσεων της ΜΠΑ προκειμένου αυτή να ολοκληρωθεί έχει ως εξής:

 • Διαλέξεις, Σεμινάρια ΜΠΑ, Βιωματικά Εργαστήρια ( 45 ώρες).
 • Κατευθύνσεις διάρκειας μιας εβδομάδας (15 ώρες).
 • Σχεδιασμός του προγράμματος από τον φοιτητή και συνεδρίες ανατροφοδότησης με τον επόπτη (22 ώρες).
 • Υλοποίηση διάρκειας δύο εβδομάδων (20 ώρες).
 • Τελική συγγραφή εργασίας (40 ώρες).
 • Αξιολόγηση της ΜΠΑ από τον επόπτη.

Οι κατευθύνσεις δίνονται πριν την έναρξη της ΜΠΑ στον φορέα υλοποίησής της. Κατά τη διαδικασία αυτή, ο επόπτης πραγματοποιεί συναντήσεις με τον φοιτητή ή με όλη την ομάδα των φοιτητών, της οποίας έχει την ευθύνη, με σκοπό να καθοδηγήσει τους φοιτητές και να προετοιμάσει μαζί τους το σχεδιασμό της δράσης που θα υλοποιηθεί. Συγκεκριμένα η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει:

 • Την ενημέρωση για το γενικό περιεχόμενο και τους στόχους του προγράμματος πρακτικής άσκησης και τον προσδιορισμό των μορφών και των τρόπων επικοινωνίας φοιτητή με τον επόπτη.
 • Την ενημέρωση για τα γενικά χαρακτηριστικά του χώρου ή των χώρων πρακτικής άσκησης.
 • Την καθοδήγηση του φοιτητή για την πρώτη καταγραφή των συνθηκών του συγκεκριμένου χώρου και την κατάρτιση του οργανογράμματός του.
 • Τις κατευθύνσεις για τον γενικό σχεδιασμό του προγράμματος.
 • Την καθοδήγηση για τη δομή και το περιεχόμενο της εργασίας την οποία πρέπει ο φοιτητής να παραδώσει.
 • Την ενημέρωση για τα κριτήρια αξιολόγησης της εργασίας του φοιτητή τα οποία αφορούν:

                Α. την αρτιότητα παρουσίασης του σχεδιασμού του προγράμματος,

                Β. την υλοποίηση,

                Γ. τις παραμέτρους αξιολόγησης και αυτο-αξιολόγησης,

                Δ. τη γενικότερη εικόνα της εργασίας.

Με την έναρξη της ΜΠΑ ο επόπτης από κοινού με τον φοιτητή καταθέτουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ Προκαταρκτική Φόρμα ΜΠΑ στην οποία αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης της ΜΠΑ, ο χώρος στον οποίο διενεργείται και η διάρκειά της.

Οι φοιτητές προετοιμάζουν και καταθέτουν σχεδιασμό της πρακτικής τους στον επόπτη, ο οποίος συζητείται και βελτιώνεται από κοινού. Ο επόπτης εγκρίνει την έναρξη της πρακτικής.

Όλες οι ενδιάμεσες εκθέσεις του φοιτητή και οι παρατηρήσεις του επόπτη κρατούνται στον φάκελο του φοιτητή ο οποίος παραδίδεται στο τέλος της πρακτικής άσκησης στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Ο επόπτης παρακολουθεί την υλοποίηση της ΜΠΑ του ΜΦ σε όλη τη διάρκειά της.

Ο επόπτης παραλαμβάνει σε συγκεκριμένη ημερομηνία (προκαθορισμένη και γνωστοποιημένη στη Γραμματεία του ΠΜΣ) την τελική εργασία του φοιτητή επί του συνόλου της οποίας κάνει τις παρατηρήσεις και διορθώσεις του. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει τις ενότητες σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση/αυτό-αξιολόγηση. Για κάθε ενότητα της εργασίας πρέπει να τεκμηριώνεται θεωρητικά η επιλογή των μεθόδων που ακολουθήθηκαν και η ανάλυση των στοιχείων που παρουσιάζονται σε αυτή. Επιπλέον για τη φάση της υλοποίησης πρέπει να τεκμηριώνεται η πορεία εξέλιξης της δράσης με οποιαδήποτε μέθοδο, μέσα στα πλαίσια της επιστημονικής δεοντολογίας (φωτογραφικό υλικό, συνεντεύξεις κ.λπ.). Στη συνέχεια ο φοιτητής παραδίδει την τελική μορφή της εργασίας στον επόπτη ο οποίος και πραγματοποιεί την τελική αξιολόγησή της.

Οι επόπτες έχουν την ευθύνη της συνολικής αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης του κάθε ΜΦ.

Άρθρο 12

Θέματα Εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ)

Ο ΜΦ υποχρεούται ατομικά να εκπονήσει και με επιτυχία να υποστηρίξει δημόσια τη μεταπτυχιακή διπλωματική του εργασία μετά την ολοκλήρωση του 4ου   εξαμήνου σπουδών.

Το θέμα της ΜΔΕ πρέπει να εντάσσεται στο αντικείμενο του ΠΜΣ και ειδικότερα της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο ΜΦ και να αξιοποιεί τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στα μαθήματα του ΠΜΣ και σε συγκεκριμένες εφαρμογές.

Τα ισχύοντα για την ανάληψη, εκπόνηση και υποστήριξη της ΜΔΕ ορίζονται παρακάτω:

12.1. Δικαίωμα υποβολής θέματος ΜΔΕ

Ο ΜΦ έχει δικαίωμα υποβολής θέματος ΔΕ εφόσον έχει ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα (κορμού και κατεύθυνσης) των δύο (2) πρώτων εξαμήνων και τα προπτυχιακά μαθήματα τα οποία πιθανόν έχει χρεωθεί με απόφαση της ΓΣΕΣ.

Οι ΜΦ του 3ου εξαμήνου σπουδών υποβάλλουν, μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα φοίτησής τους στο συγκεκριμένο εξάμηνο (τέλη Οκτωβρίου όταν η φοίτηση στο 3ο εξάμηνο ξεκινήσει το Σεπτέμβριο), γραπτή πρόταση (Έντυπο Α: Αρχική Πρόταση Θέματος ΜΔΕ) του θέματος που τους ενδιαφέρει (τίτλο, περιγραφή του αντικειμένου έρευνας και της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί και προσδοκώμενα αποτελέσματα) στη Γραμματεία του ΠΜΣ και στην αρχή του 4ου εξαμήνου σπουδών, τον Φεβρουάριο, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή, την τελική Δήλωση Θέματος (Έντυπο Β : Τελική Δήλωση Θέματος ΜΔΕ) με την κατά το δυνατόν τελική δομή της εργασίας και ένα κείμενο περίπου 3.500λέξεων. Τα θέματα και οι επιβλέποντες (Α και Β επιβλέπων) καθηγητές που τα υποστηρίζουν επικυρώνονται από την Γ.Σ.Ε.Σ..

Οι ΜΦ οι οποίοι δεν καταθέσουν το έντυπο Α εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό, μεταθέτουν, με δική τους ευθύνη, κατά ένα τουλάχιστον εξάμηνο την έναρξη εκπόνησης της Μ.Δ.Ε.

12.2. Μορφή και έκταση της ΜΔΕ

Η ΜΔΕ μπορεί να είναι θεωρητική, εφαρμοσμένη ή πειραματική και να περιέχει αναγνωρίσιμα στοιχεία πρωτοτυπίας και συμβολής στην επιστημονική γνώση. Το κείμενο πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές και τη δομή μιας επιστημονικής εργασίας δηλαδή να περιλαμβάνει περιγραφή του θέματος της εργασίας, περιγραφή των πορισμάτων-αποτελεσμάτων της εργασίας, τη μεθοδολογία, παραδοχές, βιβλιογραφία και άλλα τυχόν αναγκαία υποστηρικτικά ή επεξηγηματικά στοιχεία (αναγκαία σχήματα, διαγράμματα, φωτογραφίες εικόνες κτλ.). Κάθε ΜΔΕ θα συνοδεύεται από μια σύντομη περίληψη 300 λέξεων περίπου στην Ελληνική και στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα. Η ΜΔΕ ανάλογα με το θέμα και τους στόχους που θέτει μπορεί να είναι άλλης μορφής, όπως σχέδια (φυσικά ή σε ψηφιακή μορφή) ή σε μορφή πολυμέσων που να συνδυάζουν κείμενο, σχέδια, ήχο και κινούμενες εικόνες. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να συνοδεύονται από σύντομο αλλά εμπεριστατωμένο κείμενο. Μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα η συγγραφή της ΜΔΕ μπορεί να γίνει σε άλλη γλώσσα και να περιλαμβάνει εκτεταμένη περίληψη στην ελληνική.

Η έκταση της εργασίας μπορεί να είναι από 12.000-15.000 λέξεις, εκτός και αν η φύση της ΜΔΕ είναι άλλης μορφής όπως παραπάνω.

12.3. Επίβλεψη ΜΔΕ

Η επίβλεψη της Δ.Ε. γίνεται από ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος ΔΕΠ, το οποίο πρέπει να διδάσκει στο ΠΜΣ Σε ειδικές περιπτώσεις η ΓΣΕΣ μπορεί να ζητήσει επίβλεψη από μέλος ΔΕΠ Τμημάτων άλλων ΑΕΙ.

Κάθε μέλος ΔΕΠ του ΠΜΣ που διδάσκει στη γνωστική περιοχή της θεματικής πρότασης μπορεί να αναλάβει, ως πρώτος επιβλέπων, έως τρεις (3) ΜΔΕ

Την ευθύνη για τη διερεύνηση του θέματος και την οριστικοποίηση της συνεργασίας με διδάσκοντα για την εκπόνηση ΜΔΕ έχει ο ΜΦ. Την ευθύνη για την οριστική μορφή της πρότασης για εκπόνηση ΜΔΕ έχει ο πρώτος επιβλέπων.

Οι προτάσεις κατατίθενται από τη Συντονιστική Επιτροπή στη ΓΣΕΣ για την τελική έγκριση.

12.4. Εξεταστική επιτροπή ΜΔΕ

Για κάθε ΜΔΕ ορίζεται από τη ΓΣΕΣ τριμελής Εξεταστική Επιτροπή (ΕΕ), η οποία αποτελείται από τον επιβλέποντα, τον αναπληρωτή επιβλέποντα και ένα άλλο μέλος ΔΕΠ συγγενούς ειδικότητας προς το θέμα της υπό κρίση ΜΔΕ. Η αρμοδιότητα της ΕΕ είναι να εγκρίνει ή όχι την επιστημονική αρτιότητα της προς υποστήριξη εργασίας και να την αξιολογήσει μετά την παρουσίαση.  

Μετά την παρουσίαση-υποστήριξη της ΜΔΕ, η Εξεταστική Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει Πρακτικό Δημόσιας Παρουσίασης της ΜΔΕ στο οποίο αναγράφονται τυχόν παρατηρήσεις ή σχόλια καθώς και ο τελικός βαθμός, ο οποίος προκύπτει ως ΜΟ από τους βαθμούς που προτείνουν τα τρία μέλη της ΕΕ.

12.5. Διαδικασία αξιολόγησης και ολοκλήρωσης της ΜΔΕ

Ο ελάχιστος χρόνος για την υποβολή της ΜΔΕ είναι σύμφωνα με την ΥΑ (άρθρο 5) τέσσερα (4) εξάμηνα. Στην περίπτωση θετικής κρίσης των επιβλεπόντων καθηγητών, η εξέταση-παρουσίαση της ΜΔΕ γίνεται στο τέλος του 4ου εξαμήνου. (ενδεικτικά, τον μήνα Ιούνιο για κύκλο φοίτησης με το 1ο εξάμηνο να ξεκινάει τον Οκτώβριο). Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης ο ΜΦ έχει τη δυνατότητα επανα-υποβολής της μετά από δύο μήνες αφού βελτιώσει την εργασία σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της ΕΕ κατά την επόμενη εξεταστική περίοδο (Σεπτεμβρίου). Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης μετά τη 2η υποβολή, ο ΜΦ έχει το δικαίωμα, το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, να αλλάξει το θέμα και τον επιβλέποντα. Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης της δεύτερής του προσπάθειας έχει τα ίδια δικαιώματα με την πρώτη (επανα-υποβολή σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μετά από 2 μήνες και υποστήριξη στην επόμενη εξεταστική). Στην περίπτωση και δεύτερης αποτυχίας ο ΜΦ αποκλείεται από τη χορήγηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος.

12.6. Εξέταση - Παρουσίαση της ΜΔΕ

Μετά την εκπόνηση της ΜΔΕ ο ΜΦ υποβάλλει στον επιβλέποντα και στα άλλα δύο μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής τρία (3) αντίγραφα της τελικής ΜΔΕ. Εφόσον υπάρχει θετική κρίση από την Εξεταστική Επιτροπή, ορίζεται η ημερομηνία της προφορικής εξέτασης-παρουσίασης στο χρονικό διάστημα της ανωτέρω παραγράφου. Η έκταση και το βάθος της προφορικής εξέτασης κατά την υποστήριξη είναι ανάλογα της μορφής παρουσίασης της εργασίας. Η παρουσίαση των ΜΔΕ γίνεται κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων που ισχύουν για τον Προπτυχιακό κύκλο σπουδών. 

Μετά την προφορική παρουσίαση και υποστήριξη συνέρχεται η τριμελής Εξεταστική Επιτροπή, αξιολογεί την ΜΔΕ και διαμορφώνει τον τελικό βαθμό.

12.7. Αντίγραφα ΜΔΕ

Η ΜΔΕ υποβάλλεται εις τριπλούν για την κρίση και, μετά την αποδοχή της, μαζί με τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις, υποβάλλεται ένα πλήρες αντίγραφο της τελικής εργασίας (ακόμα και παραρτήματα, σημειώσεις, άρθρα, συνοδευτικό υλικό, κτλ.) σε ηλεκτρονική μορφή, και συγκεκριμένα σε cd-rom, στη βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Αγωγής. Στις περιπτώσεις όπου η παρουσίαση μιας ΜΔΕ υποστηρίζεται από σχέδια, τότε θα υποβάλλονται αντίγραφα των πρωτοτύπων. Οι εργασίες αποτελούν ιδιοκτησία του ΠΜΣ, το οποίο διατηρεί το δικαίωμα της χρήσης και αναπαραγωγής τους για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

12.8. Δεοντολογία συγγραφής ΜΔΕ

Εάν κατά την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας διαπιστωθεί λογοκλοπή, o πρώτος επιβλέπων αρμόδιος διδάσκων / επόπτης αναφέρει το παράπτωμα (συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού καθώς και των στοιχείων που το τεκμηριώνουν) στην Συντονιστική επιτροπή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εισηγείται κατά περίπτωση στη Γενική Συνέλευση ή την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης σχετικά με τις αρμόζουσες πειθαρχικές κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

12.9. Προδιαγραφές κατάθεσης της ΜΔΕ στη βιβλιοθήκη

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

 

α) Copyright © [όνομα και επώνυμο φοιτήριας/τή, έτος ολοκλήρωσης της εργασίας]

 Η έγκριση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας από το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης δεν δηλώνει απαραιτήτως την αποδοχή των απόψεων της/του/ συγγραφέα.

β) Τρεις γραμμές μετά την τελευταία πρόταση των πνευματικών δικαιωμάτων, μέγεθος γραμματοσειράς 12 στιγμές:

 «Υπεύθυνη Δήλωση

Βεβαιώνω ότι είμαι η/ο συγγραφέας αυτής της Μεταπτυχιακής  Διπλωματικής Εργασίας και ότι κάθε βοήθεια που προσφέρθηκε κατά την προετοιμασία και την εκπόνησή της  αναγνωρίζεται και αναφέρεται στο περιεχόμενό της. Επίσης, βεβαιώνω ότι αναφέρονται όλες  οι βιβλιογραφικές πηγές που αξιοποιήθηκαν, πρωτογενείς και  δευτερογενείς, είτε η συμβολή τους παρατίθεται επακριβώς ως απόσπασμα  είτε ως παράφραση. Επιπλέον, δηλώνω ότι αυτή η Διπλωματική Εργασία  πραγματοποιήθηκε από εμένα προσωπικά και αποκλειστικά  και θα αναλάβω πλήρως τις συνέπειες εάν αποδειχθεί ότι αυτή δεν μου ανήκει».

 

 

Άρθρο 13

Αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων

Στο τέλος κάθε εξαμήνου οι φοιτητές καλούνται από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του μαθήματος και των διδασκόντων ή να συντάξουν από κοινού έκθεση αξιολόγησης για κάθε μάθημα σύμφωνα με τα κριτήρια που υποδεικνύονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ.

Οι διδάσκοντες συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο αυτό-αξιολόγησης.

Άρθρο 14

Απασχόληση και υποχρεώσεις των ΜΦ

Οι ΜΦ μπορούν να απασχοληθούν σε βοηθητικό/εργαστηριακό έργο στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του ΤΕΕΠΗ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι ΜΦ βοηθούν στο έργο της επιτήρησης των εξετάσεων μαθημάτων του προπτυχιακού κύκλου, αναλαμβάνουν (εκ περιτροπής) τη λειτουργία της Αίθουσας ΗΥ της «Κοινωνίας της Πληροφορίας», της Βιβλιοθήκης/Αναγνωστηρίου του ΠΜΣ, καθώς και της Δανειστικής Βιβλιοθήκης Εκπαιδευτικού Υλικού και Βιβλίων για την Προσχολική Εκπαίδευση του ΤΕΕΠΗ.

Άρθρο 15

Διαγραφή ΜΦ

Ο ΜΦ που δεν αποκτά το ΜΔΕ μέσα στη μέγιστη χρονική διάρκεια, δηλαδή επτά (7) εξάμηνα, διαγράφεται από το μητρώο των ΜΦ και χάνει την ιδιότητα του ΜΦ και επομένως τη δυνατότητα να συνεχίσει ενδεχομένως σε κάποιο μελλοντικό χρόνο. Η διαγραφή του επικυρώνεται από ΓΣΕΣ.

Άρθρο 16

Αναστολή φοίτησης και Διαγραφή ΜΦ

Α. Ο ΜΦ που αδυνατεί να συνεχίσει προσωρινά τη φοίτηση στο ΠΜΣ μπορεί με αιτιολογημένη αίτησή του να ζητήσει από τη ΓΣΕΣ την αναστολή της φοίτησής του για έως 2 εξάμηνα σπουδών κατά μέγιστο. Στην περίπτωση ικανοποίησης του αιτήματος από τη ΓΣΕΣ αναστέλλεται και η καταβολή των διδάκτρων για το διάστημα που διαρκεί η αναστολή φοίτησης.

Β. Ο ΜΦ που δεν αποκτά το ΜΔΕ μέσα στη μέγιστη χρονική διάρκεια όπως ορίζεται ανωτέρω, διαγράφεται αυτομάτως από το μητρώο των ΜΦ, χάνει την ιδιότητα του ΜΦ και επομένως τη δυνατότητα να συνεχίσει ενδεχομένως σε κάποιο μελλοντικό χρόνο. Η διαγραφή του επικυρώνεται από τη ΓΣΕΣ. Στο μέγιστο χρόνο δεν υπολογίζεται ο χρόνος αναστολής φοίτησης.

Γ. Όργανα και λειτουργία του ΠΜΣ - Υποχρεώσεις των διδασκόντων

Άρθρο 17

Όργανα και λειτουργία

Για την λειτουργία του Π.Μ.Σ. έχουν αρμοδιότητα τα παρακάτω όργανα:

 1. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) η οποία είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την εφαρμογή του προγράμματος είναι η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του ΤΕΕΠΗ.

Οι αρμοδιότητες της ΓΣΕΣ ειδικότερα είναι να:

 • Ελέγχει την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών του ΠΜΣ.
 • Προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τους νέους ΜΦ.
 • Ορίζει τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών.
 • Ορίζει τα μέλη της τριμελούς επιτροπής εξέτασης των υποψηφίων ΜΦ.
 • Εγκρίνει τους νέους ΜΦ.
 • Ορίζει τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής.
 • Ορίζει τους επιβλέποντες και αναπληρωτές επιβλέποντες των ΜΔΕ.
 • Ορίζει τις Εξεταστικές Επιτροπές των ΜΔΕ.
 • Επικυρώνει την απονομή των μεταπτυχιακών διπλωμάτων.
 • Αποφασίζει για όλα τα θέματα του ΠΜΣ που δεν εμπεριέχονται στις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού.
 1. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ.
 2. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής και ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης. Για την προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής του ΠΜΣ ασκεί κυρίως τις εξής αρμοδιότητές:
 3. Εισηγείται στη ΓΣΕΣ κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία   του ΠΜΣ.
 4. Παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος του ΠΜΣ και του παρόντος εσωτερικού κανονισμού σε όλα τα θέματα (οργανωτικά, λειτουργικά, διδακτικά, ερευνητικά, υλικοτεχνικής υποδομής, ΜΦ, διδακτικού προσωπικού, σχέσεων με συνεργαζόμενους καθηγητές του εξωτερικού, κτλ.) και εισηγείται στη ΓΣΕΣ προτάσεις για την αποτελεσματική λειτουργία και βελτίωση των υπηρεσιών του ΠΜΣ.
 5. Είναι δυνατόν να εξουσιοδοτείται από τη ΓΣΕΣ ώστε να προβαίνει στη λήψη αποφάσεων για υποθέσεις αναφορικά με θέματα που προσδιορίζονται στη σχετική εξουσιοδοτική απόφαση της ΓΣΕΣ.
 6. Συμμετέχει ex officio στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΘ, ως εκπρόσωπος του ΤΕΕΠΗ.
 7. Συντάσσει τον οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό του ΠΜΣ και τους υποβάλλει στη ΓΣΕΣ.
 8. Παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού και υπογράφει την έκδοση των εντολών πληρωμής των δαπανών του ΠΜΣ.
 9. Για να ανταποκριθεί στο έργο που πηγάζει από τις πιο πάνω υποχρεώσεις απαλλάσσεται μερικώς από τα διδακτικά του καθήκοντα (Ν. 2454/97, άρθρ. 6 και εδ. Δ, του Άρθρου 2, του Ν. 3685/08) στο προπτυχιακό διδακτικό έργο του Τμήματος.
 1. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ ορίζεται από τη ΓΣΕΣ και αναπληροί τον Διευθυντή όταν αυτός κωλύεται.
 2. Οι Υπεύθυνοι/Συντονιστές μαθημάτων: Κάθε μάθημα υποστηρίζεται από ένα συντονιστή που είναι και διδάσκων του μαθήματος. Οι αρμοδιότητες τους είναι να συνεργάζονται με όλους τους διδάσκοντες του μαθήματος προκειμένου να:
 • Συνθέτουν την ύλη του μαθήματος και να την παρουσιάζουν συνοπτικά (περίληψη).
 • Κατανέμουν τις διδακτικές ώρες και να διαμορφώνουν το μέρος του ωρολογίου προγράμματος που αναλογεί στο μάθημα.
 • Καθορίζουν το σύστημα αξιολόγησης του μαθήματος.
 • Ενημερώνουν τους ΜΦ για τα ισχύοντα στο μάθημα.
 • Παραδίνουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ την τελική βαθμολογία στα χρονικά όρια που ορίζονται ανωτέρω (Άρθρο 10).
 • Εξασφαλίζουν το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό και τεχνολογικό εξοπλισμό του μαθήματος.
 1. Η Ειδική Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Ορίζεται με απόφαση της ΓΣΕΣ μεταξύ των Διοικητικών υπαλλήλων του Τμήματος ή και του Ειδικού Τεχνικού Επιστημονικού Προσωπικού και συνεργάζεται με τον Γραμματέα του Τμήματος για όλα τα θέματα που άπτονται του ΠΜΣ.

Άρθρο 18

Απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και Τελετή Ορκωμοσίας

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 της εγκριτικής ΥΑ, το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα», σε μια από τις εξής δύο επιμέρους κατευθύνσεις :

                Α. Άτυπες, μη τυπικές και τυπικές μορφές εκπαίδευσης και

                Β. Εκπαίδευση στην διαπολιτισμική ετοιμότητα.

Στον απονεμόμενο τίτλο αναγράφεται και η αντίστοιχη κατεύθυνση ειδίκευσης.

Η ορκωμοσία και η απονομή του τίτλου γίνεται από τον Διευθυντή του ΠΜΣ και παρουσία του Πρύτανη του ΔΠΘ ή σε περίπτωση που αυτός κωλύεται παρουσία ενός εκ των Αντιπρυτάνεων ή στην περίπτωση που αυτοί κωλύονται παρουσία του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του ΔΠΘ.

Οι ΜΦ μετά την απόκτηση του ΜΔΕ και μετά από αίτησή τους μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο ΤΕΕΠΗ για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ) σύμφωνα με όσα καθορίζονται στον Ν. 3685/08 και τον σχετικό κανονισμό του Τμήματος.

Άρθρο 19

Τελικές Ρυθμίσεις

 1. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό αποφασίζει η ΓΣΕΣ του ΤΕΕΠΗ της Σχολής Επιστημών Αγωγής του ΔΠΘ.
 1. Η ισχύς του παρόντος εσωτερικού κανονισμού μετά τις τροποποιήσεις των άρθρων: Άρθρο 12.6-Εξέταση-Παρουσίαση ΜΔΕ & Άρθρο 12.7 –Αντίγραφα ΜΔΕ, καθώς και την προσθήκη των άρθρων: Άρθρο 12.8-Δεοντολογία συγγραφής ΜΔΕ & Άθρο 12.9-Προδιαγραφές κατάθεσης της ΜΔΕ στη βιβλιοθήκη, όπως υποβλήθηκε, αρχίζει από τις 01/12/2016, ημερομηνία έγκρισής του από τη με αριθμό 9/25/1 Δεκεμβρίου 2016 Απόφαση Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Δ.Π.Θ.

  Προσθήκη στο άρθρο 12.1 –Δικαίωμα υποβολής θέματος ΜΔΕ ισχύει από τις 7/12/2016, ημερομηνία έγκρισής του από τη με αριθμό Ε131 Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης.

Είσοδος ή Εγγραφή

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;