Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το Ακαδ. Έτος 2017-18

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.)

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

ΓΣΕΣ: Ε132/18.01.2017

            Το Π.Μ.Σ. «Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα» υλοποιείται από το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΠΗ) του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης.       

Το ΠΜΣ λειτουργεί στην Αλεξανδρούπολη από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 και φοιτούν σε αυτό 28 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές κατ’ έτος. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική, διαρκεί 4 εξάμηνα και οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ». Η έναρξη των μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα γίνει κανονικά κατά το χειμερινό εξάμηνο σπουδών.

 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του ΠΜΣ εμφανίζεται στην ιστοσελίδα: http://mcultural.gr και www.psed.duth.gr

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί: Α) Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών, Δημοτικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας, Τμημάτων Ψυχολογίας, Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμημάτων Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Διοίκησης, Τμημάτων Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Τμημάτων Μουσικών και Θεατρικών Σπουδών, Τμημάτων Φιλολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Ιστορίας, Εθνολογίας, Εθνογραφίας και Καλών Τεχνών, Τμημάτων Περιβάλλοντος και Θετικών Επιστημών (Μαθηματικών, Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων και Πληροφορικής ) με εκπαιδευτικό προσανατολισμό της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ειδικότητας σχετικής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Β) Πτυχιούχοι συναφούς γνωστικού αντικειμένου Τμημάτων ΤΕΙ ή αντίστοιχων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το ΠΜΣ λειτουργεί με δίδακτρα τα οποία ανέρχονται συνολικά για τα 4 εξάμηνα σπουδών σε 2.500 €.

            Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν, (αυτοπροσώπως ή δι’ αλληλογραφίας), από 1 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη, έως 10 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, (Νέα Χηλή - Αλεξανδρούπολη, Τ.Κ. 68131), φάκελο υποψηφιότητας ο οποίος να περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.   Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στην οποία να σημειωθεί για ποια από τις δύο κατευθύνσεις ενδιαφέρεται ο υποψήφιος.

2.   Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο να αναφέρεται αναλυτικά η ακαδημαϊκή πορεία του υποψηφίου (σπουδές, πρακτική άσκηση, προπτυχιακές και πτυχιακές εργασίες, η επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική / ερευνητική δραστηριότητα και τα επιστημονικά ενδιαφέροντα).

3.   Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών από την οποία να προκύπτει βαθμός πτυχίου η διπλώματος όχι μικρότερος του έξι και πενήντα εκατοστά (6,50).

4.   Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου /–ων ή Διπλώματος /-ων ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

5.   Επικυρωμένο Κρατικό ή μη Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο Γ1/C1 με βάση την Ευρωπαϊκή Κλίμακα Πιστοποίησης.

6.   Αντίγραφα ερευνητικών εργασιών (εάν υπάρχουν).

7.   Επικυρωμένα αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει:

Α. Αξιολόγηση του «φακέλου υποψηφιότητας» ως προς τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στην αγγλική, γαλλική, ή γερμανική γλώσσα εξετάζονται γραπτώς στην ύλη των ως άνω απαιτούμενων επιπέδων (δικαιολ. 5). Ο χρόνος και ο χώρος της εξέτασης στη ξένη γλώσσα για τους ημεδαπούς, επιπλέον δε στην Ελληνική για τους αλλοδαπούς, ανακοινώνεται έγκαιρα.

Β. Εισαγωγικές γραπτές εξετάσεις σε δύο (2) μαθήματα: 1. Σύγχρονες τάσεις παιδαγωγικής και 2. Διαπολιτισμική εκπαίδευση. Η εξεταστέα ύλη για κάθε ένα από τα ανωτέρω μαθήματα είναι διαθέσιμη στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού και στην ηλεκτρονική σελίδα του Τ.Ε.Ε.Π.Η: www.psed.duth.gr και τον ιστότοπο του Μεταπτυχιακού:  : Ύλη και ημερομηνίες εξετάσεων 

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων ορίζεται η Σεπτεμβρίου 2017. Το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Γ. Συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η ημερομηνία πραγματοποίησής της κοινοποιείται στους υποψήφιους έγκαιρα.

Για την τελική επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών συνεκτιμώνται όλα τα παραπάνω με την ακόλουθη βαρύτητα: Βαθμός πτυχίου 10%. Εργασίες και εκπαιδευτική εμπειρία 15%. Γραπτές εξετάσεις 50%. Προσωπική συνέντευξη 25%.

Η μη προσέλευση υποψηφίου στις εξετάσεις ή στη συνέντευξη συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία επιλογής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του ΠΜΣ τηλεφωνικά 2551030045, με fax. 25510-30050) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 9.00 - 11.00 π. μ. ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Αλεξανδρούπολη, 20 Ιανουαρίου 2017

Η Διευθύντρια του Προγράμματος

Γαλήνη Ρεκαλίδου

Καθηγήτρια

Είσοδος ή Εγγραφή

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;