Διαδικασία Εισαγωγής

Κατανομή των θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ)

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ανά έτος, που προβλέπεται στο άρθρο 7 της εγκριτικής Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ), είναι κατ’ ανώτατο όριο είκοσι οκτώ (28) και κατανέμεται κατά το δυνατόν ισότιμα στις δύο παρακάτω κατευθύνσεις ειδίκευσης:

A' Κατεύθυνση: Άτυπες, μη τυπικές και τυπικές μορφές εκπαίδευσης και

B' Κατεύθυνση: Εκπαίδευση στη διαπολιτισμική ετοιμότητα

Προκήρυξη των θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών

Η Προκήρυξη των θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του ΠΜΣ «Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα» δημοσιεύεται στον τύπο, στην ιστοσελίδα του ΤΕΕΠΗ του ΔΠΘ και σε σχετικούς δικτυακούς τόπους έως τον μήνα Μάιο κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί σύμφωνα με το άρθρο 4 της Yπουργικής Απόφασης:

 • Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών, Δημοτικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Τμημάτων Ψυχολογίας, Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμημάτων Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Διοίκησης, Τμημάτων Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Τμημάτων Μουσικών και Θεατρικών Σπουδών, Τμημάτων Φιλολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Ιστορίας, Εθνολογίας, Εθνογραφίας και Καλών Τεχνών, Τμημάτων Περιβάλλοντος και Θετικών Επιστημών (Μαθηματικών, Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων και Πληροφορικής) της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και
 • Πτυχιούχοι συναφούς γνωστικού αντικειμένου Τμημάτων ΤΕΙ ή αντίστοιχων με αυτά αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβάλλουν έως την ορισμένη, από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ), ημερομηνία κατάθεσης τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στην οποία προσδιορίζεται για ποια από τις δύο κατευθύνσεις ενδιαφέρεται ο υποψήφιος.
 2. Βιογραφικό Σημείωμα για την ακαδημαϊκή πορεία του υποψηφίου.
 3. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών από την οποία να προκύπτει βαθμός πτυχίου η διπλώματος όχι μικρότερος του έξι και μισό (6,5).
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου/ων ή Διπλώματος/ων ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).
 5. Επικυρωμένο πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, αν υπάρχει (Αγγλικής ή Γαλλικής) ή και της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς.
 6. Αντίγραφα τυχόν ερευνητικών εργασιών.
 7. Επικυρωμένα αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Οι υποψηφιότητες εξετάζονται καταρχήν από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης ως προς το αν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις που ορίζει η εγκριτική Υπουργική Απόφαση για τις κατηγορίες πτυχιούχων (άρθρο 4).

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις προκειμένου να εισαχθούν στο ΠΜΣ υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις και προσωπική συνέντευξη που διενεργούνται το μήνα Σεπτέμβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Στις γραπτές εξετάσεις διαγωνίζονται σε δύο εισαγωγικά μαθήματα: «Σύγχρονες τάσεις παιδαγωγικής» και «Διαπολιτισμική εκπαίδευση».

Επιπλέον, όσοι από τους υποψήφιους δεν διαθέτουν κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου C1 (Γ1) ή συναφές με αυτό πτυχίο ΑΕΙ από αγγλόφωνη ή γαλλόφωνη χώρα του εξωτερικού από το οποίο προκύπτει η πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας, υποβάλλονται σε εξετάσεις στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα (οι ημεδαποί) ή στην ελληνική (οι αλλοδαποί).

Τρόπος επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών

Την αξιολόγηση των υποψηφίων στα εισαγωγικά μαθήματα διενεργούν δύο μέλη ΔΕΠ που ορίζονται από την ΓΣΕΣ ως εξεταστές, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο και το επιστημονικό έργο είναι συναφές με τα προαναφερόμενα μαθήματα.

Η βαθμολογία των γραπτών δοκιμίων γίνεται σε κλίμακα 0-10 και προκύπτει ως μέσος όρος των βαθμών των δύο εξεταστών.

Η προσωπική συνέντευξη διενεργείται από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης. Ο τόπος και ο χρόνος της συνέντευξης γνωστοποιείται στους υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές με σχετική ανακοίνωση της γραμματείας του ΠΜΣ η οποία και αναρτάται στον σχετικό πίνακα ανακοινώσεων και στη σχετική ιστοσελίδα του ΤΕΕΠΗ.

Η βαθμολογία στην προσωπική συνέντευξη έχει ως βάση την κλίμακα 0-10.

Η τελική επιλογή των υποψηφίων από την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης γίνεται με συνεκτίμηση:

 • των τυπικών προσόντων (βαθμός πτυχίου Σ=10%),
 • των στοιχείων που προκύπτουν από τον φάκελο του υποψηφίου (εργασίες, σχετική προϋπηρεσία, βαθμοί σχετικών με το ΠΜΣ μαθημάτων από αναλυτική βαθμολογία κλπ.). Σ=15%,
 • των αποτελεσμάτων στις εισαγωγικές εξετάσεις (Σ=50%), και
 • της αξιολόγησης των υποψηφίων κατά την προσωπική συνέντευξη (Σ=25%).

Η αποδοχή των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών για κάθε μία από τις δύο κατευθύνσεις του ΠΜΣ εγκρίνεται μετά από συζήτηση στην ΓΣΕΣ.

Κατά τη συζήτηση η ΓΣΕΣ ενδέχεται, να ορίσει ως απαιτούμενο για τη συμμετοχή ενός επιτυχόντος ΜΦ στο ΠΜΣ την επιτυχή παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων από το προπτυχιακό πρόγραμμα του ΤΕΕΠΗ.

Ο κατάλογος των επιτυχόντων ΜΦ ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΕΠΗ.

Είσοδος ή Εγγραφή

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;