Διαδικασία Εισαγωγής

 

Κατανομή των θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ)

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ανά κύκλο σπουδών είναι κατ’ ανώτατο όριο τριάντα (30) φοιτητές. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα κατανέμονται στις ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. κατά το δυνατόν ισόποσα και αφού ληφθεί υπόψη η αρχική επιλογή τους.

- A΄ Ειδίκευση: «Άτυπες, μη τυπικές και τυπικές μορφές εκπαίδευσης σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα» και

- B΄ Ειδίκευση: «Εκπαίδευση στη διαπολιτισμική ετοιμότητα».

 

Προκήρυξη των θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών

Η προκήρυξη των θέσεων Μ.Φ. για το Δ.Μ.Σ. του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Εκπαίδευσης: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα» δημοσιεύεται στον τύπο, στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε.Π.Η. του ΔΠΘ και σε σχετικούς δικτυακούς τόπους  έως τον μήνα Μάρτιο κάθε ακαδημαϊκού έτους.

 

Κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών

Στο Π.Μ.Σ «Επιστήμες της Εκπαίδευσης: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα» Education Sciences: Innovative Pedagogical Approaches in Multicultural environments σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ.1,7 και 8 του Ν. 4485/2017, κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί/ες είναι:

- Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών, Δημοτικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία,
- Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας,
- Τμημάτων Ψυχολογίας,
- Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,
- Τμημάτων Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Διοίκησης,
- Τμημάτων Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας,
- Τμημάτων Μουσικών και Θεατρικών Σπουδών,
- Τμημάτων Φιλολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Ιστορίας, Εθνολογίας, Εθνογραφίας και Καλών Τεχνών,
- Τμημάτων Περιβάλλοντος και Θετικών Επιστημών (Μαθηματικών,  Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων και Πληροφορικής) της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής

- Πτυχιούχοι συναφούς γνωστικού αντικειμένου  Τμημάτων ΤΕΙ ή αντίστοιχων με αυτά αναγνωρισμένων  ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

- Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά  Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

 

Οι υποψήφιοι ΜΦ υποβάλλουν έως την ορισμένη από την Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), ημερομηνία κατάθεσης τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στην οποία προσδιορίζεται για ποια από τις δύο ειδικεύσεις ενδιαφέρεται ο υποψήφιος.

- Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

- Βιογραφικό Σημείωμα για την ακαδημαϊκή πορεία του υποψηφίου.

- Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών από την οποία να προκύπτει βαθμός πτυχίου η διπλώματος όχι μικρότερος του έξι και μισό (6,5).

- Αντίγραφο Πτυχίου /–ων ή Διπλώματος /-ων ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ).

- Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, αν υπάρχει (Αγγλικής ή Γαλλικής) ή & της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς.

- Αντίγραφα τυχόν ερευνητικών εργασιών.

- Επικυρωμένα αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Οι υποψηφιότητες εξετάζονται καταρχήν από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης ως προς το αν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις που ορίζει η εγκριτική Υπουργική Απόφαση για τις κατηγορίες πτυχιούχων (άρθρο 4).

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις προκειμένου να εισαχθούν στο ΠΜΣ υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις και προσωπική συνέντευξη που διενεργούνται το μήνα Σεπτέμβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Στις γραπτές εξετάσεις διαγωνίζονται σε δύο εισαγωγικά μαθήματα: «Σύγχρονες τάσεις παιδαγωγικής» και «Διαπολιτισμική εκπαίδευση».

Επιπλέον, όσοι από τους υποψήφιους δεν διαθέτουν κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου C1 (Γ1) ή συναφές με αυτό πτυχίο ΑΕΙ από αγγλόφωνη ή γαλλόφωνη χώρα του εξωτερικού από το οποίο προκύπτει η πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας, υποβάλλονται σε εξετάσεις στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα (οι ημεδαποί) ή στην ελληνική (οι αλλοδαποί).

 

Τρόπος επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών

Οι υποψηφιότητες εξετάζονται καταρχήν από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης ως προς το αν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος Ν. 4485/2017. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις προκειμένου να εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. καταθέτουν προς κρίση τον ατομικό τους φάκελο και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη που διενεργείται  πριν από την έναρξη του εκάστοτε νέου κύκλου σπουδών.       

Η προσωπική συνέντευξη διενεργείται από  Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης. Ο τόπος και ο χρόνος της συνέντευξης γνωστοποιείται στους υποψηφίους Μ.Φ.  με σχετική ανακοίνωση της γραμματείας του Π.Μ.Σ. η οποία και αναρτάται στον σχετικό πίνακα ανακοινώσεων και στη σχετική  ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε.Π.Η..

Η βαθμολογία στην προσωπική συνέντευξη έχει ως βάση την κλίμακα 0-10.

Η τελική επιλογή των υποψηφίων από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης γίνεται με συνεκτίμηση:

- των τυπικών προσόντων (βαθμός πτυχίου Σ=10%),

- των στοιχείων που προκύπτουν από τον φάκελο του υποψηφίου (δημοσιευμένες σχετικές επιστημονικές εργασίες, ανακοινώσεις σε συνέδρια, βαθμοί σχετικών με το Π.Μ.Σ. μαθημάτων από αναλυτική  βαθμολογία κλπ.). Σ=40%,

- της αξιολόγησης των υποψηφίων κατά την προσωπική συνέντευξη (Σ=50%).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων εισάγονται στο Π.Μ.Σ. όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν με τον /την τελευταίο/-α επιτυχόντα/-ούσα.

Η αποδοχή των νέων ΜΦ για κάθε μία από τις δύο ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. εγκρίνεται μετά από συζήτηση στην Γ.Σ.

Κατά τη συζήτηση, η Γ.Σ. ενδέχεται να ορίσει ως απαιτούμενο για τη συμμετοχή ενός επιτυχόντος ΜΦ στο Π.Μ.Σ., την επιτυχή παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων από το προπτυχιακό πρόγραμμα του Τ.Ε.Ε.Π.Η.

Ο κατάλογος των επιτυχόντων ΜΦ  ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. αναρτάται στη Διαύγεια, στον Πίνακα Ανακοινώσεων και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε.Π.Η.

Είσοδος ή Εγγραφή

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;