Διπλωματική Εργασία

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται ατομικά να εκπονήσει και με επιτυχία να υποστηρίξει δημόσια τη μεταπτυχιακή διπλωματική του εργασία μετά την ολοκλήρωση του 4ου εξαμήνου σπουδών.

Το θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πρέπει να εντάσσεται στο αντικείμενο του ΠΜΣ και ειδικότερα της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο μεταπτυχιακός φοιτητής και να αξιοποιεί τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στα μαθήματα του ΠΜΣ και σε συγκεκριμένες εφαρμογές.

Τα ισχύοντα για την ανάληψη, εκπόνηση και υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίαςορίζονται παρακάτω:

12.1. Δικαίωμα υποβολής θέματος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει δικαίωμα υποβολής θέματος διπλωματικής εργασίας εφόσον έχει ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα (κορμού και κατεύθυνσης) των δύο (2) πρώτων εξαμήνων και τα προπτυχιακά μαθήματα τα οποία πιθανόν έχει χρεωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ).

Οι μεταπτυχιακός φοιτητής του 3ου εξαμήνου σπουδών υποβάλλουν, μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα φοίτησής τους στο συγκεκριμένο εξάμηνο (τέλη Οκτωβρίου όταν η φοίτηση στο 3ο εξάμηνο ξεκινήσει το Σεπτέμβριο), γραπτή πρόταση (Έντυπο Α: Αρχική Πρόταση Θέματος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας) του θέματος που τους ενδιαφέρει (τίτλο, περιγραφή του αντικειμένου έρευνας και της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί και προσδοκώμενα αποτελέσματα) στη Γραμματεία του ΠΜΣ και στην αρχή του 4ου εξαμήνου σπουδών, τον Φεβρουάριο, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή, την τελική Δήλωση Θέματος (Έντυπο Β : Τελική Δήλωση Θέματος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας) με την κατά το δυνατόν τελική δομή της εργασίας και ένα κείμενο περίπου 3.500 λέξεων. Τα θέματα και οι επιβλέποντες (Α και Β επιβλέπων) καθηγητές που τα υποστηρίζουν επικυρώνονται από την Γ.Σ.Ε.Σ..

12.2. Μορφή και έκταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία μπορεί να είναι θεωρητική, εφαρμοσμένη ή πειραματική και να περιέχει αναγνωρίσιμα στοιχεία πρωτοτυπίας και συμβολής στην επιστημονική γνώση. Το κείμενο πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές και τη δομή μιας επιστημονικής εργασίας δηλαδή να περιλαμβάνει περιγραφή του θέματος της εργασίας, περιγραφή των πορισμάτων-αποτελεσμάτων της εργασίας, τη μεθοδολογία, παραδοχές, βιβλιογραφία και άλλα τυχόν αναγκαία υποστηρικτικά ή επεξηγηματικά στοιχεία (αναγκαία σχήματα, διαγράμματα, φωτογραφίες εικόνες κτλ.). Κάθε μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία θα συνοδεύεται από μια σύντομη περίληψη 300 λέξεων περίπου στην Ελληνική και στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ανάλογα με το θέμα και τους στόχους που θέτει μπορεί να είναι άλλης μορφής, όπως σχέδια (φυσικά ή σε ψηφιακή μορφή) ή σε μορφή πολυμέσων που να συνδυάζουν κείμενο, σχέδια, ήχο και κινούμενες εικόνες. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να συνοδεύονται από σύντομο αλλά εμπεριστατωμένο κείμενο. Μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει σε άλλη γλώσσα και να περιλαμβάνει εκτεταμένη περίληψη στην ελληνική.

Η έκταση της εργασίας μπορεί να είναι από 12.000-15.000 λέξεις, εκτός και αν η φύση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι άλλης μορφής όπως παραπάνω.

12.3. Επίβλεψη μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

Η επίβλεψη της διπλωματικής εργασίας γίνεται από ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος ΔΕΠ, το οποίο πρέπει να διδάσκει στο ΠΜΣ Σε ειδικές περιπτώσεις η ΓΣΕΣ μπορεί να ζητήσει επίβλεψη από μέλος ΔΕΠ Τμημάτων άλλων ΑΕΙ.

Κάθε μέλος ΔΕΠ του ΠΜΣ που διδάσκει στη γνωστική περιοχή της θεματικής πρότασης μπορεί να αναλάβει, ως πρώτος επιβλέπων, έως τρεις (3) μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες

Την ευθύνη για τη διερεύνηση του θέματος και την οριστικοποίηση της συνεργασίας με διδάσκοντα για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας έχει ο μεταπτυχιακός φοιτητής. Την ευθύνη για την οριστική μορφή της πρότασης για εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας έχει ο πρώτος επιβλέπων.

Οι προτάσεις κατατίθενται από τη Συντονιστική Επιτροπή στη ΓΣΕΣ για την τελική έγκριση.

12.4. Εξεταστική επιτροπή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

Για κάθε μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ορίζεται από τη ΓΣΕΣ τριμελής Εξεταστική Επιτροπή (ΕΕ), η οποία αποτελείται από τον επιβλέποντα, τον αναπληρωτή επιβλέποντα και ένα άλλο μέλος ΔΕΠ συγγενούς ειδικότητας προς το θέμα της υπό κρίση μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η αρμοδιότητα της ΕΕ είναι να εγκρίνει ή όχι την επιστημονική αρτιότητα της προς υποστήριξη εργασίας και να την αξιολογήσει μετά την παρουσίαση.  

Μετά την παρουσίαση-υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η Εξεταστική Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει Πρακτικό Δημόσιας Παρουσίασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο οποίο αναγράφονται τυχόν παρατηρήσεις ή σχόλια καθώς και ο τελικός βαθμός, ο οποίος προκύπτει ως ΜΟ από τους βαθμούς που προτείνουν τα τρία μέλη της ΕΕ.

12.5. Διαδικασία αξιολόγησης και ολοκλήρωσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

Ο ελάχιστος χρόνος για την υποβολή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (άρθρο 5) τέσσερα (4) εξάμηνα. Στην περίπτωση θετικής κρίσης των επιβλεπόντων καθηγητών, η εξέταση-παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται στο τέλος του 4ου εξαμήνου. (ενδεικτικά, τον μήνα Ιούνιο για κύκλο φοίτησης με το 1ο εξάμηνο να ξεκινάει τον Οκτώβριο). Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει τη δυνατότητα επανα-υποβολής της μετά από δύο μήνες αφού βελτιώσει την εργασία σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της ΕΕ κατά την επόμενη εξεταστική περίοδο (Σεπτεμβρίου). Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης μετά τη 2η υποβολή, ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει το δικαίωμα, το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, να αλλάξει το θέμα και τον επιβλέποντα. Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης της δεύτερής του προσπάθειας έχει τα ίδια δικαιώματα με την πρώτη (επανα-υποβολή σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μετά από 2 μήνες και υποστήριξη στην επόμενη εξεταστική). Στην περίπτωση και δεύτερης αποτυχίας ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποκλείεται από τη χορήγηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος.

12.6. Εξέταση - Παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

Μετά την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποβάλλει στον επιβλέποντα και στα άλλα δύο μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής τρία (3) αντίγραφα της τελικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Εφόσον υπάρχει θετική κρίση από την Εξεταστική Επιτροπή, ορίζεται η ημερομηνία της προφορικής εξέτασης-παρουσίασης στο χρονικό διάστημα της ανωτέρω παραγράφου. Η έκταση και το βάθος της προφορικής εξέτασης κατά την υποστήριξη είναι ανάλογα της μορφής παρουσίασης της εργασίας. Η παρουσίαση- υποστήριξη των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών γίνονται σε δύο περιόδους (15-30 Ιουνίου και 15-31 Ιανουαρίου).

Μετά την προφορική παρουσίαση και υποστήριξη συνέρχεται η τριμελής Εξεταστική Επιτροπή, αξιολογεί την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία και διαμορφώνει τον τελικό βαθμό.

12.7. Αντίγραφα μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία υποβάλλεται εις τριπλούν για την κρίση και, μετά την αποδοχή της, μαζί με τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις, υποβάλλεται ένα πλήρες αντίγραφο της τελικής εργασίας (ακόμα και παραρτήματα, σημειώσεις, άρθρα, συνοδευτικό υλικό, κτλ.) σε ηλεκτρονική μορφή, και συγκεκριμένα σε cd-rom, στη βιβλιοθήκη του ΤΕΕΠΗ. Στις περιπτώσεις όπου η παρουσίαση μιας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας υποστηρίζεται από σχέδια, τότε θα υποβάλλονται αντίγραφα των πρωτοτύπων. Οι εργασίες αποτελούν ιδιοκτησία του ΠΜΣ, το οποίο διατηρεί το δικαίωμα της χρήσης και αναπαραγωγής τους για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

Είσοδος ή Εγγραφή

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;