Πρακτική Άσκηση

Την Μεταπτυχιακή Πρακτική Άσκηση (ΜΠΑ) συντονίζει ο υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης από κοινού με τους υπευθύνους των κατευθύνσεων και τους επόπτες, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από το ΤΕΕΠΗ του ΔΠΘ.

Η μεταπτυχιακή πρακτική άσκηση υλοποιείται σε ποικίλους χώρους και φορείς, ιδιωτικούς και δημόσιους όπως :

 • Δημόσια και ιδιωτικά σχολεία και νηπιαγωγεία
 • Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
 • Παιδιατρικές Κλινικές
 • Οικογένειες με παιδιά σε ειδική συνθήκη ανάρρωσης (Homeschooling)
 • Μουσεία
 • Δήμοι (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, Εργαστήρια εικαστικών, Βιβλιοθήκες, Εκπαιδευτικά Πάρκα κ.λπ.)
 • Κατασκηνώσεις
 • Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (Βιβλιοθήκες, Χωριά SOS, Παιγνιοθήκες κλπ.)
 • Θεσμικοί και μη θεσμικοί χώροι εκπαίδευσης μεταναστών
 • Φυλακές ανηλίκων, Γυναικείες φυλακές
 • Μη κυβερνητικές οργανώσεις (Γιατροί χωρίς σύνορα, κλπ.)
 • Μ.Μ.Ε.(τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια, κλπ.)
 • Σύλλογοι (αθλητικοί, πολιτιστικοί, κλπ.)
 • Φορείς και δομές των οποίων η λειτουργία έχει σκοπό τη φιλοξενία ή και την εκπαίδευση ανηλίκων και ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ, Ορφανοτροφεία, κλπ.).

Προϋπόθεση για να συμμετέχει ο μεταπτυχιακός φοιτητής στην μεταπτυχιακή πρακτική άσκηση είναι να μην οφείλει κανένα μάθημα του ΠΜΣ μετά και από την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου που προηγείται της μεταπτυχιακής πρακτικής άσκησης.

Η μεταπτυχιακή πρακτική άσκηση αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες εκφράζουν στο σύνολό τους τη βαρύτητα των υποχρεώσεων του φοιτητή για την ολοκλήρωση κάθε μέρους που την απαρτίζει σε συνάρτηση με τη χρονική διάρθρωσή της, όπως αναλύεται στη συνέχεια.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής για να συγκεντρώσει τις παραπάνω μονάδες θα πρέπει να ολοκληρώσει το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης με επιτυχία. Η μη επιτυχής ολοκλήρωση συνεπάγεται την υποχρέωση του φοιτητή να επαναλάβει την μεταπτυχιακή πρακτική άσκηση ή μέρος αυτής. Για την βαθμολογία της μεταπτυχιακής πρακτικής άσκησης ισχύει η ίδια κλίμακα με την οποία αξιολογούνται οι ΜΦ στα μαθήματα του ΠΜΣ (0-10). Ως ανεπιτυχής θεωρείται η αξιολόγηση του ΜΦ από τον επόπτη του με βαθμό μικρότερο της βάσης (5).

Η κατανομή των φοιτητών στους χώρους πρακτικής άσκησης και η κατανομή τους στους επόπτες γίνεται από τον υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης σε συνεργασία με τους επόπτες και με τους υπευθύνους των κατευθύνσεων.

Μετά τον προσδιορισμό του χώρου πρακτικής άσκησης του μεταπτυχιακού φοιτητή, ο επόπτης πραγματοποιεί την πρώτη επαφή με τον υπεύθυνο του φορέα στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση, προκειμένου να συνεννοηθεί για το γενικότερο πλαίσιο υλοποίησης της πρακτικής.

Στη συνέχεια, ο επόπτης συντάσσει έγγραφο προς τον συγκεκριμένο φορέα στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία του φοιτητή, οι ημερομηνίες και το χρονικό εύρος της πρακτικής άσκησης, το αντικείμενο εργασίας του φοιτητή (τι θα κάνει και με ποιο τρόπο), καθώς και οι διευθύνσεις (σταθερό τηλέφωνο, κινητό και ηλεκτρονική διεύθυνση) του επόπτη και του φοιτητή για ενδεχόμενες επικοινωνίες. Αντίγραφο του εγγράφου αυτού καθώς και τυχόν απάντησης του φορέα και όποια άλλη αλληλογραφία κατατίθεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ και ενσωματώνεται στον φάκελο του φοιτητή.

Η διάθρωση των δράσεων της μεταπτυχιακής πρακτικής άσκησης προκειμένου αυτή να ολοκληρωθεί έχει ως εξής:

 • Διαλέξεις, Σεμινάρια μεταπτυχιακής πρακτικής άσκησης, Βιωματικά Εργαστήρια (45 ώρες)
 • Κατευθύνσεις διάρκειας μιας εβδομάδας (15 ώρες)
 • Σχεδιασμός του προγράμματος από τον φοιτητή και συνεδρίες ανατροφοδότησης με τον επόπτη (22 ώρες)
 • Υλοποίηση διάρκειας δύο εβδομάδων (20 ώρες)
 • Τελική συγγραφή εργασίας (40 ώρες)
 • Αξιολόγηση της μεταπτυχιακής πρακτικής άσκησης από τον επόπτη

Οι κατευθύνσεις δίνονται πριν την έναρξη της μεταπτυχιακής πρακτικής άσκησης στον φορέα υλοποίησής της. Κατά τη διαδικασία αυτή, ο επόπτης πραγματοποιεί συναντήσεις με τον φοιτητή ή με όλη την ομάδα των φοιτητών, της οποίας έχει την ευθύνη, με σκοπό να καθοδηγήσει τους φοιτητές και να προετοιμάσει μαζί τους το σχεδιασμό της δράσης που θα υλοποιηθεί. Συγκεκριμένα η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει:

 • Την ενημέρωση για το γενικό περιεχόμενο και τους στόχους του προγράμματος πρακτικής άσκησης και τον προσδιορισμό των μορφών και των τρόπων επικοινωνίας φοιτητή με τον επόπτη.
 • Την ενημέρωση για τα γενικά χαρακτηριστικά του χώρου ή των χώρων πρακτικής άσκησης.
 • Την καθοδήγηση του φοιτητή για την πρώτη καταγραφή των συνθηκών του συγκεκριμένου χώρου και την κατάρτιση του οργανογράμματός του.
 • Τις κατευθύνσεις για τον γενικό σχεδιασμό του προγράμματος.
 • Την καθοδήγηση για τη δομή και το περιεχόμενο της εργασίας την οποία πρέπει ο φοιτητής να παραδώσει.
 • Την ενημέρωση για τα κριτήρια αξιολόγησης της εργασίας του φοιτητή τα οποία αφορούν:

                Α. την αρτιότητα παρουσίασης του σχεδιασμού του προγράμματος,

                Β. την υλοποίηση,

                Γ. τις παραμέτρους αξιολόγησης και αυτο-αξιολόγησης,

                Δ. τη γενικότερη εικόνα της εργασίας.

Με την έναρξη της μεταπτυχιακής πρακτικής άσκησης ο επόπτης από κοινού με τον φοιτητή καταθέτουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ Προκαταρκτική Φόρμα μεταπτυχιακής πρακτικής άσκησης στην οποία αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης της μεταπτυχιακής πρακτικής άσκησης , ο χώρος στον οποίο διενεργείται και η διάρκειά της.

Οι φοιτητές προετοιμάζουν και καταθέτουν σχεδιασμό της πρακτικής τους στον επόπτη, ο οποίος συζητείται και βελτιώνεται από κοινού. Ο επόπτης εγκρίνει την έναρξη της πρακτικής.

Όλες οι ενδιάμεσες εκθέσεις του φοιτητή και οι παρατηρήσεις του επόπτη κρατούνται στον φάκελο του φοιτητή ο οποίος παραδίδεται στο τέλος της πρακτικής άσκησης στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Ο επόπτης παρακολουθεί την υλοποίηση της μεταπτυχιακής πρακτικής άσκησης του μεταπτυχιακού φοιτητή σε όλη τη διάρκειά της.

Ο επόπτης παραλαμβάνει σε συγκεκριμένη ημερομηνία (προκαθορισμένη και γνωστοποιημένη στη Γραμματεία του ΠΜΣ) την τελική εργασία του φοιτητή επί του συνόλου της οποίας κάνει τις παρατηρήσεις και διορθώσεις του. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει τις ενότητες σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση/αυτό-αξιολόγηση. Για κάθε ενότητα της εργασίας πρέπει να τεκμηριώνεται θεωρητικά η επιλογή των μεθόδων που ακολουθήθηκαν και η ανάλυση των στοιχείων που παρουσιάζονται σε αυτή. Επιπλέον για τη φάση της υλοποίησης πρέπει να τεκμηριώνεται η πορεία εξέλιξης της δράσης με οποιαδήποτε μέθοδο, μέσα στα πλαίσια της επιστημονικής δεοντολογίας (φωτογραφικό υλικό, συνεντεύξεις κ.λπ.). Στη συνέχεια ο φοιτητής παραδίδει την τελική μορφή της εργασίας στον επόπτη ο οποίος και πραγματοποιεί την τελική αξιολόγησή της.

Οι επόπτες έχουν την ευθύνη της συνολικής αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης του κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή.

Είσοδος ή Εγγραφή

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;