Πρόγραμμα Εξετάσεων

Κάθε μάθημα διδάσκεται από έναν ή περισσότερους διδάσκοντες. Σε κάθε μάθημα ορίζεται από την ΓΣΕΣ ένας διδάσκων ως υπεύθυνος/συντονιστής του μαθήματος.

Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται με γραπτή ή προφορική εξέταση, εργασία, παρουσίαση, αναφορά (report) ή συνδυασμό των παραπάνω. Η ακριβής μορφή της αξιολόγησης καθορίζεται από τον ή τους διδάσκοντες σε σχέση και με τη φύση του κάθε μαθήματος.  

Οι όροι αξιολόγησης σε κάθε μάθημα γνωστοποιούνται κατά την έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος από το μέλος ΔΕΠ, υπευθύνου/συντονιστή του μαθήματος.

Η βαθμολογία αντιστοιχεί στην κλίμακα 0-10 και προκύπτει από τον ΜΟ των βαθμών των δοκιμασιών που έχουν ανακοινώσει οι διδάσκοντες στην αρχή κάθε εξαμήνου ή από τον λόγο των συντελεστών βαρύτητας κάθε διδακτικής ενότητας του μαθήματος προς το δέκα (10) της βαθμολογικής κλίμακας.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθημάτων κοινοποιούνται με ευθύνη του υπεύθυνου/συντονιστή του μαθήματος στους ΜΦ δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την ημερομηνία εξέτασης ή στην περίπτωση που η αξιολόγηση γίνεται βάσει εργασιών, είκοσι (20) ημέρες μετά την ημερομηνία παράδοσης των εργασιών.

Σε περίπτωση αποτυχίας στην συνολική εξέταση ενός μαθήματος (βαθμός κάτω από τη βάση) δίνεται στους φοιτητές η δυνατότητα μιας (1) επαναληπτικής εξέτασης. Σε περίπτωση και νέας αποτυχίας ο ΜΦ υποχρεούται να παρακολουθήσει για μία επιπλέον φορά το μάθημα και να αξιολογηθεί επιτυχώς.

Δεν επιτρέπεται η επαναληπτική εξέταση προκειμένου ο φοιτητής να βελτιώσει τη βαθμολογία του.

Για τα μαθήματα στα οποία η αξιολόγηση γίνεται με ασκήσεις ή/και τελική γραπτή εξέταση ισχύουν τα παρακάτω:

  1. Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου εξετάζονται τον Φεβρουάριο (1η εξεταστική) και τον Σεπτέμβριο (2η εξεταστική).
  2. Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου εξετάζονται τον Ιούνιο (1η εξεταστική) και τον Σεπτέμβριο (2η εξεταστική).

Για τα μαθήματα στα οποία προβλέπεται κατάθεση εργασίας ισχύουν τα εξής:

  1. Για μάθημα του χειμερινού εξαμήνου, το θέμα της εργασίας δίνεται από τον διδάσκοντα τέλη Ιανουαρίου και η παράδοση της εργασίας γίνεται από τον φοιτητή έως 31 Μαρτίου (1η εξεταστική).
  2. Για τη 2η εξεταστική, το θέμα δίνεται από τον διδάσκοντα τον Ιούνιο και η παράδοση της εργασίας γίνεται έως τις 10 Σεπτεμβρίου.

Για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου, το θέμα της εργασίας δίνεται από τον διδάσκοντα τον Ιούνιο και η παράδοση γίνεται από τον φοιτητή έως τις 10 Σεπτεμβρίου (1η εξεταστική). Για τη 2η εξεταστική, το θέμα δίνεται από τον διδάσκοντα τον Ιανουάριο και η παράδοση της εργασίας γίνεται έως τις 31 Μαρτίου.

Μετά το πέρας της εξεταστικής οι ασκήσεις, τα γραπτά δοκίμια και κάθε άλλο τεκμήριο εξέτασης παραδίδονται από τον διδάσκοντα για φύλαξη στη Γραμματεία.

Είσοδος ή Εγγραφή

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;