Πρόγραμμα Σπουδών

 Το πρόγραμμα μαθημάτων δομείται ως εξής:

1ο εξάμηνο: 4 μαθήματα κορμού (30 ΠΜ)

2ο εξάμηνο: 5 μαθήματα για κάθε κατεύθυνση – (30 ΠΜ/κατεύθυνση)

Σύνολο Α΄ έτους: 9 μαθήματα = 60 ΠΜ

3ο εξάμηνο:

  • Σχεδιασμός + Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης (1 εβδομάδα + 2 εβδομάδες) (30 ΠΜ).
  • Επιλογή θέματος για διπλωματική εργασία, συνεργασία με επιβλέποντα για σχεδιασμό και αναζήτηση βιβλιογραφίας. Έναρξη εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

4ο εξάμηνο: Συγγραφή διπλωματικής εργασίας 30 ΠΜ

Σύνολο Β΄ έτους: Πρακτική και Διπλωματική Εργασία = 60 ΠΜ

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης :

1ο Εξάμηνο: Μαθήματα Κορμού = 30

2ο Εξάμηνο: Μαθήματα Κατεύθυνσης = 30

3ο Εξάμηνο: Πρακτική Άσκηση = 30

4ο Εξάμηνο: Ολοκλήρωση διπλωματικής εργασίας = 30

Σύνολο ΠΜ/ECTS = 120          

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»

Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Υπεύθυνος Μαθήματος Διδάσκοντες ΤΕΕΠΗ Μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων Λοιποί Διδάσκοντες
Μαθήματα Κορμού
 Κ1

Εθνοπολιτισμικές διαφορές και

κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση 

Ι.Μαντούβαλος 

Ι.Μαντούβαλος,

Γ.Μαυρομμάτης 

   
 Κ2 Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις/
όψεις της κοινωνικο -πολιτισμικής εμψύχωσης
 

Μ. Μουμουλίδου

Μ. Μουμουλίδου,

Κ. Γιόφτσαλη

   
 Κ3 Εκπαιδευτική έρευνα: μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης δεδομένων

Α. Σαπουντζής

Α. Σαπουντζής,

Α. Καρούσου,

Δ, Ευαγγέλου

   
Μαθήματα κατ΄επιλογή υποχρεωτικά
 ΚΕ4 Δια βίου μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων  Γ.Κουλαουζίδης       
 ΚΕ5 Εκπαιδευτικές γλώσσες προγραμματισμού, ψηφιακές ιστορίες και πολυμεσικές εφαρμογές  Δ. Πρέντζας Δ. Πρέντζας     
Α’ Κατευθυνση : Άτυπες, μη τυπικές και τυπικές μορφές εκπαίδευσης        
 Α1Υ Καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης Μ.Μουμουλίδου 

Μ. Μουμουλίδου.

Κ. Καραδημητρίου,

   
 Α2Υ Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις της ανάπτυξης και της μάθησης Α. Καρούσου Α. Καρούσου  Χ. Σακονίδης, Καθηγητής ΠΤΔΕ ΔΠΘ   
 Α3Ε  Ειδικά θέματα και εφαρμογές: Παρεμβάσεις σε παιδιά με χρόνια ασθένεια  Β. Μπρουσκέλη Β. Μπρουσκέλη     
Ειδικά θέματα και εφαρμογές: Συνεργατικές μορφές εκπαίδευσης σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία     Α. Καμπάς, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΦΑ ΔΠΘ   
Α4Ε Πρακτικές μουσειακής αγωγής και φιλαναγνωσίας σε τυπικές και άτυπες ομάδες εκπαίδευσης Κ. Γιόφτσαλη    

Κ. Γιόφτσαλη,

Β. Βασιλούδη

 Α5Ε  Ειδικά θέματα και εφαρμογές : Εκπαίδευση μέσα από μουσική και θεατρική δράση Μ. Λαντζουράκη 

Μ. Λαντζουράκη

Ε. Κοψαλίδου 

  Μ. Λαντζουράκη, Θεατροπαιδαγωγός 
 Κ6Υ Εθνογραφικές εφαρμογές στις τυπικές και τις άτυπες μορφές εκπαίδευσης  Β. Δαλκαβούκης   Β. Δαλκαβούκης, Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Ιστορίας Εθνολογίας ΔΠΘ   
Β' Κατεύθυνση : Εκπαίδευση στη διαπολιτισμική ετοιμότητα
 Β1Υ Μελέτη της ετερότητας- διαπολιτισμική ετοιμότητα  Α. Σαπουντζής   Α.  Σαπουντζής Δ. Σακκά, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ  
 Β2Υ Διδασκαλία της ελληνικής σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα  Μ. Μητσιάκη Μ. Σιδηροπούλου

Μ. Μητσιάκη,
Επ. Καθηγήτρια Τμ. Φιλολογίας

 
 Β3Ε  Εκπαίδευση μειονοτήτων και μεταναστών  Γ. Μαυρομμάτης Γ. Μαυρομμάτης  Κ.Τσιτσελίκης Αν. Καθηγητής  Παν/μιο Μακεδονίας  -   
 Β4Ε Αφηγήσεις της διαφορετικότητας: κείμενα και ιδεολογίες  Α. Οικονομίδου 

Α. Οικονομίδου, 

Σ. Ιακωβίδου

   
 Β5Ε  Μέσα επικοινωνίας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα  Ν. Παναγιώτου   Ν. Παναγιώτου, Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Δημοσιογραφίας ΑΠΘ   
 Κ6Υ Εθνογραφικές εφαρμογές στις τυπικές και τις άτυπες μορφές εκπαίδευσης  Β. Δαλκαβούκης   Β. Δαλκαβούκης, Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Ιστορίας Εθνολογίας ΔΠΘ   
ΜΠΑ - Διαλέξεις - Σεμινάρια - Βιωματικά εργαστήρια
   Καινοτόμες εμψυχωτικές / εκπαιδευτικές παρεμβάσεις: Τάσεις και εφαρμογές Διδάσκοντες       
 ΔΣΒ1 Εκπαίδευση  εμψυχωτών και εκπαιδευτικών: Η συνεργατική προσέγγιση  του Lesson Study 

Κ. Γιόφτσαλη 

     
 ΔΣΒ2 Σχεδιασμός – Εφαρμογή – αξιολόγηση  εμψυχωτικών δράσεων 

 Γ.Μαυρομμάτης,

Κ.  Γιόφτσαλη

     

 

Είσοδος ή Εγγραφή

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;