Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα μαθημάτων δομείται ως εξής:

1ο εξάμηνο: 4 μαθήματα κορμού (30 ΠΜ)

2ο εξάμηνο: 5 μαθήματα για κάθε κατεύθυνση – (30 ΠΜ/κατεύθυνση)

Σύνολο Α΄ έτους: 9 μαθήματα = 60 ΠΜ

3ο εξάμηνο:

  • Σχεδιασμός + Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης (1 εβδομάδα + 2 εβδομάδες) (30 ΠΜ).
  • Επιλογή θέματος για διπλωματική εργασία, συνεργασία με επιβλέποντα για σχεδιασμό και αναζήτηση βιβλιογραφίας. Έναρξη εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

4ο εξάμηνο: Συγγραφή διπλωματικής εργασίας 30 ΠΜ

Σύνολο Β΄ έτους: Πρακτική και Διπλωματική Εργασία = 60 ΠΜ

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης :

1ο Εξάμηνο: Μαθήματα Κορμού = 30

2ο Εξάμηνο: Μαθήματα Κατεύθυνσης = 30

3ο Εξάμηνο: Πρακτική Άσκηση = 30

4ο Εξάμηνο: Ολοκλήρωση διπλωματικής εργασίας = 30

Σύνολο ΠΜ/ECTS = 120          

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Υπεύθυνος Μαθήματος Διδάσκοντες ΤΕΕΠΗ Μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων Λοιποί Διδάσκοντες
Μαθήματα Κορμού
 Κ1 Εθνοπολιτισμικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση  Ι.Μαντούβαλος 

Ι.Μαντούβαλος,

Γ. Μαυρομμάτης 

Ν. Ασκούνη   
 Κ2 Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις/ όψεις της κοινωνικο -πολιτισμικής εμψύχωσης  Γ. Ρεκαλίδου  Γ. Ρεκαλίδου  Μ. Σφυρόερα, Επικ. Καθ. ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ  Ε. Πεντέρη, Παιδαγωγός 
 Κ3 Εκπαιδευτική έρευνα: μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης δεδομένων  Α. Καρούσου

Β. Τσάκωνα, 

Α. Σαπουντζής,

Α. Καρούσου 

Γ.Τρυψιάνης, Καθηγητής Τμ. Ιατρικής 

 
Μαθήματα κατ΄επιλογή υποχρεωτικά
 ΚΕ4 Δια βίου μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων  Γ.Κουλαουζίδης      Γ. Κουλαουζίδης 
 ΚΕ5 Εκπαιδευτικές γλώσσες προγραμματισμού, ψηφιακές ιστορίες και πολυμεσικές εφαρμογές  Δ. Πρέντζας Δ. Πρέντζας     
Α’ Κατευθυνση : Άτυπες, μη τυπικές και τυπικές μορφές εκπαίδευσης        
 Α1Υ Καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης Μ.Μουμουλίδου 

Κ. Καραδημητρίου,

Μ. Μουμουλίδου,

Γ. Ρεκαλίδου 

   
 Α2Υ Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις της ανάπτυξης και της μάθησης Α. Καρούσου Α. Καρούσου  Χ. Σακονίδης, Καθηγητής ΠΤΔΕ ΔΠΘ   
 Α3Ε  Ειδικά θέματα και εφαρμογές : Παρεμβάσεις σε παιδιά με χρόνια ασθένεια  Β. Μπρουσκέλη Β. Μπρουσκέλη     
Ειδικά θέματα και εφαρμογές : Συνεργατικές μορφές εκπαίδευσης σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία     Α. Καμπάς, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΦΑ ΔΠΘ  Κ.  Ζαφειριάδης, φιλόλογος, δρ Ειδικής Αγωγής
Α4Ε Πρακτικές μουσειακής αγωγής και φιλαναγνωσίας σε τυπικές και άτυπες ομάδες εκπαίδευσης Κ. Γιόφτσαλη     Κ. Γιόφτσαλη, Παιδαγωγός - Β. Βασιλούδη, Παιδαγωγός
 Α5Ε  Ειδικά θέματα και εφαρμογές : Εκπαίδευση μέσα από μουσική και θεατρική δράση Ε. Κοψαλίδου  Ε. Κοψαλίδου, μουσικός ΕΕΔΙΠ    Μ. Λαντζουράκη, Θεατροπαιδαγωγός 
 Κ6Υ Εθνογραφικές εφαρμογές στις τυπικές και τις άτυπες μορφές εκπαίδευσης  Β. Δαλκαβούκης   Β. Δαλκαβούκης, Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Ιστορίας Εθνολογίας ΔΠΘ   
Β' Κατεύθυνση : Εκπαίδευση στη διαπολιτισμική ετοιμότητα
 Β1Υ Μελέτη της ετερότητας- διαπολιτισμική ετοιμότητα  Α. Σαπουντζής   Α.  Σαπουντζής Δ. Σακκά Καθηγ. ΠΤΔΕ - Ξ.Χρυσοχόου Καθηγήτρια Πάντειο Παν/μιο   
 Β2Υ Διδασκαλία της ελληνικής σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα  Β. Τσάκωνα Β. Τσάκωνα  Ζ.Γαβριηλίδου, Καθηγήτρια  Τμ Φιλολογίας   
 Β3Ε  Εκπαίδευση μειονοτήτων και μεταναστών  Γ. Μαυρομμάτης Γ. Μαυρομμάτης  Κ.Τσιτσελίκης Αν. Καθηγητής  Παν/μιο Μακεδονίας  - Κ.Τσιούμης Καθηγητής ΑΠΘ  
 Β4Ε Αφηγήσεις της διαφορετικότητας: κείμενα και ιδεολογίες  Α. Οικονομίδου 

Α. Οικονομίδου, 

Σ. Ιακωβίδου

   
 Β5Ε  Μέσα επικοινωνίας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα  Ν. Παναγιώτου   Ν. Παναγιώτου, Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Δημοσιογραφίας ΑΠΘ   
 Κ6Υ Εθνογραφικές εφαρμογές στις τυπικές και τις άτυπες μορφές εκπαίδευσης  Β. Δαλκαβούκης   Β. Δαλκαβούκης, Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Ιστορίας Εθνολογίας ΔΠΘ   
ΜΠΑ - Διαλέξεις - Σεμινάρια - Βιωματικά εργαστήρια
   Καινοτόμες εμψυχωτικές / εκπαιδευτικές παρεμβάσεις: Τάσεις και εφαρμογές Διδάσκοντες       
 ΔΣΒ1 Εκπαίδευση  εμψυχωτών και εκπαιδευτικών: Η συνεργατική προσέγγιση  του Lesson Study 

Γ. Ρεκαλίδου,

Κ. Γιόφτσαλη 

     
 ΔΣΒ2 Σχεδιασμός – Εφαρμογή – αξιολόγηση  εμψυχωτικών δράσεων 

 Γ.Μαυρομμάτης,

Κ.  Γιόφτσαλη

     

Είσοδος ή Εγγραφή

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;